Carbon dioxide for synthesis
MERCK Schuchardt
หมายเลข CAS:124-38-9
หมายเลข UN:1013
กลุ่มการจัดเก็บ:2 A
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:0
====================
อันตราย / อาการ
ข้อมูลเสริม ไม่มีสมบัติที่เป็นอันตราย อ้างอิงจากเอกสารและข้อมูลการทดลองที่มีอยู่ เมื่อได้รับสารปริมาณมาก: ปวดศีรษะ , ง่วงซึม เวียนศีรษะ เคลิ้ม ตื่นเต้นง่าย ชัก อาจก่อให้เกิดอาการง่วง
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
เก็บในที่เย็น ปิดภาชนะให้แน่น
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
สารดับไฟที่เหมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ
ข้อมูลเสริม ปิดการรั่วไหลของแก๊ส เคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่ง ซึ่งต้องแน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้าย
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ หากผู้ป่วยหมดสติ ให้นอนตะแคง
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม