SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  29/MAR/2004
รุ่น  1.6
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ ETHYLENE GYLCOL, STANDARD FOR GC
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 85978
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
ETHYLENE GLYCOL107-21-1203-473-3603-027-00-1
สูตร C2H6O2
น้ำหนักโมเลกุล 62.07 AMU
ชื่อพ้อง Athylenglykol (German) *   1,2-Dihydroxyethane *   1,2-Ethandiol *   1,2-Ethanediol *   Ethane-1,2-diol *   Ethylene alcohol *   Ethylene dihydrate *   Ethylene glycol (ACGIH) *   Glycol alcohol *   Lutrol-9 *   Macrogol 400 BPC *   M.E.G. *   Monoethylene glycol *   NCI-C00920 *   Norkool *   Tescol *   Dowtherm SR 1 *   Ucar 17

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
  ห้ามฉีดน้ำโดยแรงใส่วัสดุที่กำลังติดไฟ อาจเกิดการกระเด็นได้.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด.  เมื่อหกรั่วไหล พื้นอาจจะลื่น.  เช็ดพื้นอย่างดี.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  สารดูดความชื้น.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
สหัฐอเมริกา โปแลนด์OSHA.PEL NDS50 ppm
   15 MG/M3
สหัฐอเมริกา โปแลนด์ACGIHTLV NDSCh100 mg/m3
   50 mg/m3
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - EU
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  ผิวหนัง
OEL52 mg/m3  20 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELTWA10 MG/M3
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  =1=
ข้อสังเกต:  H,Y
OEL26 mg/m3  10 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  HT
OEL25 PPM
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  H
LLV (Level25 mg/m3  10 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  H C
OEL26 mg/m3  10 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  อนุภาค
TWA10 MG/M3
OELSTEL125 mg/m3

ข้อสังเกต:  ไอระเหย
  
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลว
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด195 - 197 oC   
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-13 oC   
จุดวาบไฟ111 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเอง400 oC   
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า: 3.2 % 
 สูงกว่า: 15.3 % 
ความดันไอ0.08 mmHg20 oC  
ถพ./ความหนาแน่น1.113 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนLog Kow: -1.36 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอ2.1 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหย1 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำ< 0.1 % 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  ผสมเป็นเนื้อเดียว.
ตัวทำละลาย:  50 mg/ml EtOH
ตัวทำละลายอื่นๆ:  50 MG/ML ETHER
 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ความร้อน.  ความชื้น.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   กรดแก่,  ตัวออกซิไดซ์แรง,  เบสแก่,  อัลดีไฮด์,  อะลูมินัม.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: KW2975000
พิษเฉียบพลัน
  ทางปาก
คน
ปริมาณที่ทำให้ถึงตายได้:  100 ML OR 3 OZ

LD50
ทางปาก
หนู rat
*
LDLO
ทางปาก
คน
786 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  โคม่า.  ระบบทางเดินอาหาร:  Hypermotiity, ท้องร่วง.
LDLO
ทางปาก
คน
398 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ปวดหัว.  ระบบทางเดินอาหาร:  คลื่นไส้ อาเจียน.  ตับ:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.

LD50
ทางปาก
หนู rat
4700 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
5010 MG/KG

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู rat
2800 mg/kg

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู rat
3260 MG/KG

LD50
ทางปาก
หนู mouse
5500 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
5614 MG/KG
ข้อสังเกต:  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  อาการบวมน้ำที่ปอดแบบเรื้อรัง.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงของทั้ง tubules และ glomeruli.  เลือด:  การเปลี่ยนแปลงของม้าม.

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู mouse
3 GM/KG

LD50
ทางปาก
สุนัข
5500 mg/kg
ข้อสังเกต:  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.

LD50
ทางปาก
แมว
1650 mg/kg
ข้อสังเกต:  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
9530 UL/KG

LD50
ทางปาก
หนูตะเภา
6610 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ดวงตา
หนู rat
12 mg/m3
3D

ผิวหนัง
กระต่าย
555 mg
ข้อสังเกต:  การทดสอบการระคายเคืองในที่โล่ง

ดวงตา
กระต่าย
500 mg
24H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
1H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
12 mg/m3
3D

ดวงตา
กระต่าย
1,440 mg
6H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  เมื่อกลืนกินเข้าไปอาการที่ปรากฏให้เห็นแต่แรกจะคล้ายอาการเมาสุราและจะตามด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง การหายใจล้มเหลว ชัก หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจล้มเหลว ปอดบวม ชักเนื่องจากเลือดมีแคลเซียมต่ำ, และ metabolic acidosis อย่างรุนแรง.  หากไม่ได้รับการรักษาอาจตายภายใน 8-24 ชั่วโมง.  ผู้ที่ได้รับสารนี้หากพ้นจากอาการพิษขั้นต้นมักจะมีอาการไตวาย ร่วมกับอาการสมองและตับล้มเหลวตามมา.  การได้รับแอลกอฮอล์และ/หรือการบริโภคแอลกอฮอล์อาจเพิ่มผลกระทบที่เป็นพิษได้.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ระบบประสาทส่วนกลาง.  ไต.  ตา.  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด.  ตับ.
สภาวะที่ร้ายแรงขึ้นจากการได้รับสาร
  เอทิลีนไกลคอลถูกเมแทบอไลซ์เป็นไกลโคแอลดีไฮด์, กรดไกลโคลิก และ ไกลออกซัล ตามด้วยการเปลี่ยนเป็นกรดไกลออกซาลิก, กรดฟอร์มิก, และกรดออกซาลิก.  มีรายงานว่าเอธิลีนไกลคอลเป็นพิษน้อยว่าเมตาโบไลต์ของมัน.  เชื่อกันว่ากรดไกลโคลิกเป็นเมตาโบไลต์สำคัญที่เป็นพิษซึ่งทำให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลันและเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ซึ่งพบเมื่อได้รับเอธิลีนไกลคอล.  อาจรบกวนระบบประสาท.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็น หรือประกอบไปด้วยสารที่ไม่น่าจะก่อมะเร็ง ตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  คน
320 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
การยับยั้งดีเอ็นเอ

หนู rat
1200 MG/KG
ทางปาก
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนู mouse
100 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
เกิดมิวเตชันในเซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม.
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  ผล:  การทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงผลทำให้ทารกอวัยวะพิการ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  50 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ผิวหนังและผิวหนังของแขนขา.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบน้ำเหลืองและเลือด (รวมทั้งม้ามและไขกระดูก).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  8580 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  12500 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  โครงสร้างของกระโหลกศีรษะ (รวมทั้งจมูกและลิ้น).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  7500 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  7500 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  โครงสร้างของกระโหลกศีรษะ (รวมทั้งจมูกและลิ้น).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  ผล:  จากการทดสอบกับสัตว์ในห้องปฏิบัติการพบว่าการได้รับสารมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของการสืบพันธุ์ขึ้น.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  25 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  มดลูก, คอมดลูก, ช่องคลอด.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ขนาดของครอก (ได้แก่จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับก่อนคลอด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  50 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2500 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  พัฒนาการที่ผิดปกติอื่นๆ.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  84 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์/21 วัน หลังคลอด)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ดัชนีการเกิดและยังมีชีวิตอยู่ (จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับหลังคลอด).  ผลต่อทารกแรกเกิด:  สถิติการเจริญเติบโต (เช่น การเพิ่มของน้ำหนักที่ลดลง).  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ผลกระทบที่มีเวลาหน่วง.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  88720 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (7-14 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ตายระหว่างคลอด.  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ดัชนีการเกิดและยังมีชีวิตอยู่ (จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับหลังคลอด).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  15 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  มดลูก, คอมดลูก, ช่องคลอด.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเจริญพันธุ์

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  1000 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  มดลูก, คอมดลูก, ช่องคลอด.  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  1000 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  ผลต่อทารกแรกเกิด:  อัตราส่วนเพศ.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2100 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2100 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ขนาดของครอก (ได้แก่จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับก่อนคลอด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  กระต่าย
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  28 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

โอกาสการสะสมเชิงชีววิทยา:
  ไม่มีตัวบ่งชี้ว่ามีการสะสมทางชีวภาพ.
ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Onchorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราท์)
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   18,500 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Leuciscus idus
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   > 10,000 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia
  สปีชี่:   Daphnia magna
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   74,000 mg/l
ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา
  BOD5:   0.78 %
  COD:COD:   1.29 %  1.29 %

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางบก.
หมายเลข IMDG
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางทะเล.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   603-027-00-1
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นอันตราย
เป็นอันตราย.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย