SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  21/SEP/2004
รุ่น  1.5
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ 2-BUTOXYETHANOL, FOR HPLC-GC
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 20398
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
2-BUTOXYETHANOL111-76-2203-905-0603-014-00-0
สูตร C6H14O2
น้ำหนักโมเลกุล 118.18 AMU
ชื่อพ้อง BUCS *   Butoksyetylowy alkohol (Polish) *   2-Butossi-etanolo (Italian) *   2-Butoxy-aethanol (German) *   Butoxyethanol *   n-Butoxyethanol *   2-BUTOXYETHANOL *   2-Butoxy-1-ethanol *   2-Butoxyethanol (ACGIH:OSHA) *   Butyl cellosolve (OSHA) *   Butylcelosolv (Czech) *   O-Butyl ethylene glycol *   Butylglycol (French,German) *   Butyl oxitol *   Dowanol EB *   Ektasolve EB *   Ethylene glycol n-butyl ether *   Ethylene glycol, monobutyl ether *   Gafcol EB *   Glycol butyl ether *   Glycol ether EB *   Glycol monobutyl ether *   Jeffersol EB *   Monobutyl ether of ethylene glycol *   Monobutyl glycol ether *   3-Oxa-1-heptanol *   Poly-Solv EB

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, สัมผัสผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ของเหลวซึ่งไหม้ไฟได้.

.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
  อันตรายจากการระเบิด:   อาจเกิดเปอร์ออกไซด์ที่ไม่ทราบความเสถียรแน่ชัด.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.
  ไม่เหมาะสม:   ลดการสัมผัสอากาศให้น้อยที่สุด.  ถ้าสงสัยว่าเกิดเปอร์ออกไซด์ อย่าเปิดหรือเคลื่อนย้ายภาชนะ.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS98
โปแลนด์ NDSCh200
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - EU
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  ผิวหนัง
OEL98 mg/m3  20 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  H
TWA98 mg/m3  20 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  4
ข้อสังเกต:  H,Y
OEL100 mg/m3  20 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  H
OEL50 mg/m3  10 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  H
LLV (Level50 mg/m3  10 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  H M
OEL100 mg/m3  20 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL123 mg/m3  25 ppm
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวใส สี:  ไม่มีสี
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช9.5 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด171 oC  743 mmHg
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-75 oC   
จุดวาบไฟ67 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเอง245 oC   
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า: 1.1 % 
 สูงกว่า: 10.6 % 
ความดันไอ< 1 mmHg20 oC  
ถพ./ความหนาแน่น0.9 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนLog Kow: 0.83 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอ4.1 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิว27.4 mN/m25 oC  
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายตัวทำละลายอื่นๆ:  ตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่  มิเนอรัลออยล์ 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: KJ8575000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
> 5,000 mg/kg

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
2,000 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนู rat
470 MG/KG

LC50
การสูดดม
หนู rat
450 ppm
4H
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  Ataxia.  สภาวะทางโภชนาการและเมทาบอลิซึมโดยรวม:  น้ำหนักลดหรือเพิ่มขึ้นน้อยลง.

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
220 mg/kg

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู rat
307 MG/KG

LD50
ทางปาก
หนู mouse
1230 MG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การเปลี่ยนแปลงเวลานอน (รวมถึงเปลี่ยนกิริยาตอบสนองฉับพลันต่อแสง).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ผิวหนังและแขนขา:  อื่นๆ:  ผม.

LC50
การสูดดม
หนู mouse
700 ppm
7H
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ความไม่รู้เจ็บ.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  มีเลือดออกปนมากับปัสสาวะ.

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
536 MG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู mouse
1130 MG/KG

LD50
ทางปาก
กระต่าย
300 MG/KG

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
220 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
กระต่าย
220 mg/kg

LD50
ในหลอดเลือดดำ
กระต่าย
252 MG/KG

LD50
ทางปาก
หนูตะเภา
1200 MG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ยาชาทั่วไป.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.  LD50 ผิวหนัง หนูตะเภา 230 ไมโครลิตรต่อกิโลกรัม
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ผิวหนัง
กระต่าย
72 H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
24 H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ผิวหนัง
กระต่าย
500 mg
ข้อสังเกต:  การทดสอบการระคายเคืองในที่โล่ง

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
24H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  คนที่ได้รับมากกว่า 200 ส่วนในล้านส่วนคาดว่าจะทำให้เกิดการง่วงซึม, ทำอันตรายต่อไตและตับ และความผิดปกติของเลือดที่แสดงอาการerythropenia, reticulocytosis, granulocytosis, leukocytosis และอาจจะเป็นสาเหตุของความเปราะของเม็ดเลือดแดง และ hematuria.  เมื่อกลืน 2-บิวทอกซีเอธานอลจะรู้สึกเปรี้ยว จากนั้นจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ตามด้วยอาการชาของลิ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงอาการอัมพาตของปลายประสาทรับความรู้สึก.  กดระบบประสาทส่วนกลาง, สูญเสียการรับรส, ชาที่ลิ้น, ปวดหัว และมึนงง.  ทำให้ง่วงซึม.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   เป็นพิษเมื่อถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนัง.  ดูดซึมผ่านผิวหนังทันที.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง.
  การสูดดม:   เป็นอันตรายเมื่อสูดดม.  สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  เลือด.  ไต.  ตับ.  ระบบประสาทส่วนกลาง.  อัณฑะ.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  6H/2Y
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  ต่อมไร้ท่อ:  เนื้องอก.

หนู mouse
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  6H/2Y
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารก่อมะเร็งตามข้อกำหนดของ RTECS.  ตับ:  เนื้องอก.
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  25 PPM/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  กระต่าย
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  100 PPM/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-18 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (การไหลเวียนโลหิต).
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  ผล:  จากการทดสอบกับสัตว์ในห้องปฏิบัติการพบว่าการได้รับสารมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของการสืบพันธุ์ขึ้น.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  6279 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (13 สัปดาห์ เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  กระบวนการสร้างสเปิร์ม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอสุจิ, การเคลื่อนที่, และจำนวน).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  200 PPM/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  มดลูก, คอมดลูก, ช่องคลอด.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ขนาดของครอก (ได้แก่จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับก่อนคลอด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  12 MG/KG/4H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-19 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  200 PPM/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  ผลกระทบอื่นๆ.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  9440 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (7-14 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  7 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (8-14 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  9440 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-13 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ขนาดของครอก (ได้แก่จำนวนตัวอ่อนต่อครอก; นับก่อนคลอด).

สปีชี่:  กระต่าย
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  200 PPM/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-18 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อมารดา:  มดลูก, คอมดลูก, ช่องคลอด.  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia
  สปีชี่:   Daphnia magna
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   1,815 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Lepomis macrochirus (Bluegill)
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   1,490 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   1,690 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   210 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   1,574 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   210 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   610 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   270 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   220 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   410 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   399 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   220 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   220 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   350 mg/l
ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศวิทยา
  BOD:   88 %

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  สารซึ่งไหม้ไฟได้อาจถูกเผาไหม้ในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางบก.
หมายเลข IMDG
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางทะเล.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.
ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   603-014-00-0
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นอันตราย
เป็นอันตราย.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   20/21/22 36/38
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, สัมผัสผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   36/37 46
สวมชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม.  หากกลืนกิน, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วนและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4
นอร์เวย์
  ติดฉลากสำหรับตัวทำละลายอินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรหรือมากกว่า.
  YL-group ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร:   5400
  YL-group:   5
  วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย:   38 42 210
ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ, ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ระหว่างการรมควัน/ฉีดพ่นละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัดหรือแบบท่ออากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด.

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย