SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  15/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  12/MAR/2004
รุ่น  1.6
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ CARBON DIOXIDE, PRESSURE TIN WITH 1 L
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 00486
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
CARBON DIOXIDE GAS124-38-9204-696-9None
สูตร CO2
น้ำหนักโมเลกุล 44.01 AMU
ชื่อพ้อง Anhydride carbonique (French) *   Carbon dioxide (ACGIH:OSHA) *   Carbonic acid anhydride *   Carbonic acid gas *   Carbonic anhydride *   Carbon oxide *   Dry ice *   Khladon 744 *   Kohlendioxyd (German) *   Kohlensaure (German) *   R 744

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  ไม่เป็นอันตรายตามข้อกำหนด 67/548/EC.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ใช้ละอองน้ำหรือหัวฉีดละอองเพื่อทำให้ถังแก๊สเย็น.  เคลื่อนย้ายถังแก๊สให้ห่างจากไฟถ้าไม่มีความเสี่ยง.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
  อันตรายจากการระเบิด:   ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณและให้อยู่เหนือลม.  ปิดรอยรั่วไหลถ้าทำได้โดยไม่เสี่ยง.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาแก๊สเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  อุณหภูมิของท่อไม่ควรเกิน 125 องศาฟาเรนไฮซ์ (52 องศาเซลเซียส).
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  สารนี้บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน.  อย่าทำให้ร้อนเกิน 50 องศาเซลเซียส.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
การปฏิบัติงาน
  เก็บและใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้เพียงพอ.
สุขลักษณะทั่วไป
  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS9000 MG/M3
โปแลนด์ NDSCh27000 MG/M3
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELTWA9,000 mg/m3  5,000 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  4
OEL9,000 mg/m3  5,000 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า
 OEL9,000 mg/m3  5,000 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า
 LLV (Level9,000 mg/m3  5,000 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL9,000 mg/m3  5,000 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL9,150 mg/m3  5,000 ppm
OELSTEL27,400 mg/m3  15,000 ppm

ข้อสังเกต:  ค่าขีดจำกัด
  
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศและ/หรือการได้รับเหนือ TLV หรือ PEL
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   แก๊สอัดความดัน
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-78.5 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอ42940 mmHg20 oC  
ถพ./ความหนาแน่นN/A 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอ1.52 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนไดออกไซด์.

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: FF6400000
พิษเฉียบพลัน
  LCLO
การสูดดม
คน
9 PPH/5M
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  คาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่ำถึงปานกลางอาจทำให้เกิดการกระตุ้นระบบทางเดินหายใจ มีผลต่อการหมุนเวียนของเลือด, และความเป็นกรดของของเหลวภายในร่างกาย.  ทึ่ความเข้มข้นสูงเป็นอันตรายได้เนื่องจากอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจสูงขึ้น และการเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดของร่างกาย.  ความเข้มข้นสูงมากๆ อาจทำให้หมดสติและตาย.  การได้รับสารสามารถก่อให้เกิด:  คลื่นไส้ เวียนหัว และปวดศีรษะ.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   สามารถก่อให้เกิดอาการเนื้อเยื่อตายเนื่องจากความเย็นกัดขั้นร้ายแรง.
  การสูดดม:   สามารถทำให้หายใจไม่ออกได้อย่างเฉียบพลัน.
  ได้รับสารหลายวิถีทาง:   อาจเป็นอันตรายถ้าสูดดม, กลืนกิน, หรือโดยการดูดซึมผ่านผิวหนัง.
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  6 PPH/24H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (10 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (การไหลเวียนโลหิต).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหายใจ.

สปีชี่:  กระต่าย
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  13 PPH/4H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (9-12 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  6 PPH/24H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (10 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  สถิติการเจริญเติบโต (เช่น การเพิ่มของน้ำหนักที่ลดลง).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  55 PPH/2H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (3 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  กระบวนการสร้างสเปิร์ม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอสุจิ, การเคลื่อนที่, และจำนวน).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  55 PPH/4H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  ดัชนีการเจริญพันธุ์ของเพศชาย (ได้แก่จำนวนตัวผุ้ที่ทำให้ตัวเมียตั้งท้องต่อจำนวนตัวผู้ที่ได้ผสมพันธุ์ตัวเมียที่ยังไม่ตั้งท้องทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2 PPH/8H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (10 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.
การทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน
  ข้อควรระวัง:   ท่อที่ไม่รับคืน.  ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่.  ถังแก๊สเปล่าจะมีสิ่งตกค้างซึ่งเป็นอันตราย.  ปฏิบัติตามวิธีกำจัดที่เหมาะสม.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1013
  ประเภท:   2
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   คาร์บอนไดออกไซด์
หมายเลข IMDG
  UN#:   1013
  ประเภท:   2.2
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   คาร์บอนไดออกไซด์
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1013
  ประเภท:   2.2
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   คาร์บอนไดออกไซด์
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   9
เก็บภาชนะไว้ในที่ที่อากาศระบายได้ดี.
ไม่จัดว่าเป็นอันตรายตามกำหนด Directive 67/548/EC.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  ไม่อันตรายกับน้ำ.
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   5

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย