SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  14/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  12/MAR/2004
รุ่น  1.2
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ ANTIMONY(III) OXIDE, 99.999%
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 202649
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
ANTIMONY (III) OXIDE1309-64-4215-175-0051-005-00-X
สูตร Sb2O3
น้ำหนักโมเลกุล 291.5 AMU
ชื่อพ้อง A 1582 *   A 1588LP *   Amspec-KR *   Antimonious oxide *   Antimony(3+) oxide *   Antimony sesquioxide *   Antimony trioxide *   Antimony trioxide production (ACGIH) *   Antimony White *   Antox *   AP 50 *   AT 3 (fireproofing agent) *   Atox F *   Atox S *   Chemetron fire shield *   C.I. 77052 *   C.I. Pigment White 11 *   Dechlorane A-O *   Diantimony trioxide *   Exitelite *   Fireshield FSPO 405 *   Flowers of antimony *   NCI-C55152 *   Nyacol A 1530 *   Nyacol A 1510LP *   Patox C *   Patox H *   Patox L *   Patox M *   Patox S *   Stibiox MS *   Thermoguard B *   Thermoguard L *   Thermoguard S *   Timonox *   Timonox White Star *   Twinkling star *   Weisspiessglanz (German) *   White star

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  มีหลักฐานจำกัดในการระบุผลการก่อมะเร็ง.
  ก่อมะเร็ง   ประเภท 3

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าเริ่มหายใจลำบาก, ให้ตามแพทย์มา.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.  สวมชุดปกคลุมมิดชิดแบบใช้แล้วทิ้งและทิ้งทำลายหลังจากใช้แล้ว.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELTWA0.5 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  4
ข้อสังเกต:  25,TRGS 901-22
OEL0.3 mg/m3, E
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  E K
OEL0.1 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELTWA0.5MG(SB)/M3
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศและ/หรือการได้รับเหนือ TLV หรือ PEL
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว655 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอN/A 
ถพ./ความหนาแน่น5.2 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ยังไม่ทราบธรรมชาติของผลิตภัณฑ์การสลายตัวอย่างแน่ชัด.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: CC5650000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
> 34600 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ผิวหนังและแขนขา:  อื่นๆ:  ผม.

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
3250 mg/kg

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู rat
7904 MG/KG

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
172 MG/KG
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ดวงตา
กระต่าย
100 mg
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา.
  การสูดดม:   สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.  อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.
  การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็น หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  52W-
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารก่อมะเร็งตามข้อกำหนดของ RTECS.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  เนื้องอก.  ตับ:  เนื้องอก.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  1Y-
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  เนื้องอก.  ตับ:  เนื้องอก.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  52W-
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารทำให้เกิดเนื้องอก ตามเกณฑ์ของ RTECS.  ตับ:  เนื้องอก.  ผิวหนังและแขนขา:  อื่นๆ:  เนื้องอก.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  7H/52W-
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารก่อมะเร็งตามข้อกำหนดของ RTECS.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  เนื้องอก.
รายชื่อสารก่อมะเร็งของ IARC
  ลำดับ:   กลุ่ม 2B
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  คน
50 MG/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนูแฮมสเตอร์
90 UG/L
ชนิดของเซลล์:  ปอด
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  270 UG/M3
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  การตายของทารกในครรภ์.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  82 UG/M3
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  270 UG/M3/24H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  การตายของทารกในครรภ์.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  23320 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในอัณฑะ
เวลาที่ได้รับสาร:  (1 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  กระบวนการสร้างสเปิร์ม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอสุจิ, การเคลื่อนที่, และจำนวน).  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.
ประเภทของสารก่อมะเร็ง:
  สารก่อมะเร็งประเภทที่ 3

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางบก.
หมายเลข IMDG
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางทะเล.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   051-005-00-X
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นอันตราย
เป็นอันตราย.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   40
มีหลักฐานจำกัดในการแสดงผลการก่อมะเร็ง.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 36/37
อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  สวมชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  2
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย