SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  12/MAR/2004
รุ่น  1.4
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ POTASSIUM HYDROXIDE, PELLETS, 99.99%, SEMICONDUCTOR GRADE (NO BULK SALES ALLOWED)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 306568
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
POTASSIUM HYDROXIDE1310-58-3215-181-3019-002-00-8
สูตร KOH
น้ำหนักโมเลกุล 56.11 AMU
ชื่อพ้อง Caustic potash *   Hydroxyde de potassium (French) *   Kaliumhydroxid (German) *   Kaliumhydroxyde (Dutch) *   LYE *   Potassa *   Potasse caustique (French) *   Potassio (idrossido di) (Italian) *   Potassium hydrate *   Potassium hydroxide (ACGIH) *   Potassium (hydroxyde de) (French)

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.  ห้ามทำให้อาเจียน.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

สภาวะของความไวไฟ
  อาจทำปฏิกิริยากับโลหะ, แล้วปล่อยแก๊สไฮโดรเจนที่ไวไฟ.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
  ไม่เหมาะสม:   ห้ามใช้น้ำ.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  เก็บในที่แห้งและเย็น.
  สารที่เข้ากันไม่ได้:   ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  ไวต่ออากาศ.  ดูดความชื้นอย่างมาก.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ทิ้งรองเท้าที่เปื้อน.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS0.5 mg/m3
โปแลนด์ NDSCh1 mg/m3
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  L
TWA2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  T
OEL2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  E
OEL2 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELSTEL2 mg/m3
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช13.5 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด1,320 oC   
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว361 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอ1 mmHg719 oC  
ถพ./ความหนาแน่น2.044 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  ละลายได้. 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สภาวะที่ทำให้เกิดความไม่เสถียร:   ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ.  ความร้อนของสารละลายสูงมาก,  และกับน้ำปริมาณจำกัด,  อาจเกิดการเดือดอย่างรุนแรง
  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ดีบุก.  อย่าให้ความร้อนเกินจุดหลอมเหลว.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   สารประกอบไนโตร,  สังกะสี,  สารอินทรีย์,  แมกนีเซียม,  ทองแดง,  น้ำ,  อะลูมินัม.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   แก๊สไฮโดรเจน,  คาร์บอนมอนอกไซด์,  โพแทสเซียมออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: TT2100000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
273 MG/KG
ปลาอื่นๆ
80 ppm
TLM
24 HR

LD50
ทางปาก
หนู rat
860 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนู rat
273 MG/KG
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ผิวหนัง
คน
50 mg
24 HR
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ผิวหนัง
กระต่าย
50 mg
24 HR
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ผิวหนัง
กระต่าย
1 mg
24 HR
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
24 HOURS
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง

ผิวหนัง
คน
50 mg
24H
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ผิวหนัง
กระต่าย
50 mg
24H
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ดวงตา
กระต่าย
1 mg
24H
ข้อสังเกต:  ล้าง

ผิวหนัง
หนูตะเภา
50 mg
24H
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  การสูดดมอาจทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ำของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน้ำที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการได้รับสารนี้อาจได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน.  สารนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจส่วนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก.
  การกลืนกิน:   เป็นพิษเมื่อกลืนกิน.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  หนู rat
1800 mg/kg
ชนิดของเซลล์:  Ascites tumor
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนูแฮมสเตอร์
12 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  รังไข่
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   165 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Pimephales promelas (Fathead minnow)
  ค่า (ความเป็นพิษ):   > 750 mg/l
  สปีชี่:   ปลาชนิดอื่น ๆ
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   80 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1813
  ประเภท:   8
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, ของแข็ง
หมายเลข IMDG
  UN#:   1813
  ประเภท:   8
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, ของแข็ง
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1813
  ประเภท:   8
  PG:   II
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, ของแข็ง
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   019-002-00-8
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   C
กัดกร่อน.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 35
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   26 36/37/39 45
ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์.  สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และเครื่องป้องกันตา/หน้าที่เหมาะสม.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย).
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   2

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย