SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  13/MAR/2004
รุ่น  1.3
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ SODIUM CYANIDE, REAGENTPLUS, 99.98%
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 431591
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
SODIUM CYANIDE143-33-9205-599-4006-007-00-5
สูตร NaCN
น้ำหนักโมเลกุล 49.01 AMU
ชื่อพ้อง Cianuro di sodio (Italian) *   Cyanide of sodium *   Cyanobrik *   Cyanogran *   Cyanure de sodium (French) *   Cymag *   Hydrocyanic acid, sodium salt *   Kyanid sodny (Czech) *   Prussiate of soda *   RCRA waste number P106 *   Sodium cyanide (ACGIH)

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นพิษมากเมื่อสูดดม, ถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  ปล่อยแก๊สที่มีพิษรุนแรงมากเมื่อถูกกรด.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   โฟมที่เหมาะสม.
  ไม่เหมาะสม:   ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ดับสารนี้.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
  ใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS-
โปแลนด์ NDSCh-
โปแลนด์ NDSP5 mg/m3
   -

ข้อสังเกต:  {BASED ON CN} W PRZELICZENIU NA CN
   
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  LH
TWA5 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL TRGS 900
ข้อสังเกต:  4
ข้อสังเกต:  H
OEL3.8 mg/m3, E
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  E H
OEL5 mg/m3
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  ผิวหนัง
TWA5MG(CN)/M3
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง สี:  สีขาว รูปแบบ:  ผลึกละเอียด
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอช11 - 12 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว563.7 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอ1 mmHg817 oC  
ถพ./ความหนาแน่นN/A 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอ1.7 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  1 M in H2O  20oC   complete  ไม่มีสี 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สภาวะที่ทำให้เกิดความไม่เสถียร:   อาจสลายตัวเมื่อสัมผัสอากาศชื้นหรือน้ำ.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   หลีกเลี่ยงสัมผัสกับกรด.,  ตัวออกซิไดซ์แรง คาร์บอนไดออกไซด์.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ไฮโดรเจนไซยาไนด์ คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์,  ไนโตรเจนออกไซด์.
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัวที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสน้ำ:   ไฮโดรเจนไซยาไนด์
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: VZ7525000
พิษเฉียบพลัน
  LDLO
ทางปาก
เพศหญิง
40 MG/KG
ข้อสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.
LDLO
ทางปาก
เด็ก
100 MG/KG
ข้อสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.
LDLO
ทางปาก
คน
2.8 mg/kg
LDLO
ทางปาก
ผู้ชาย
6.557 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การนำเข้าของไหล.  ระบบทางเดินอาหาร:  กระเพาะอักเสบ.
LDLO
ทางปาก
คน
2.857 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนู rat
6.44 mg/kg

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
4300 UG/KG

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
4900 UG/KG

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู mouse
3600 UG/KG

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
สุนัข
5360 UG/KG

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
10.4 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการสั่น.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.

LD50
ในกล้ามเนื้อ
กระต่าย
1666 UG/KG

LD50
ตา
กระต่าย
5048 UG/KG

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนูตะเภา
5800 UG/KG

LD50
ทางปาก
ไก่
21 MG/KG
ข้อสังเกต:  อวัยวะรับสัมผัสและสัมผัสพิเศษ (จมูก ตา หู และ ลิ้น):  ตา:  อื่นๆ.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ.  ระบบทางเดินอาหาร:  การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือการทำงานของต่อมน้ำลาย.

LD50
ทางปาก
นกคุ่ม
8.5 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการสั่น.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  Ataxia.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.

LD50
ทางปาก
เป็ด
2.5 mg/kg

LD50
ทางปาก
สัตว์เลี้ยง
4 MG/KG

LD50
ทางปาก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
8 mg/kg

LD50
ทางปาก
นก (ป่า)
4 MG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการสั่น.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  Ataxia.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  สารนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจส่วนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การสูดดมอาจทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ำของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน้ำที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการได้รับสารนี้อาจได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน.  การระคายเคืองในปอด.  ไซยาโนซิส.  การกดระบบประสาทส่วนกลาง.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดแผลไหม้.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดแผลไหม้.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากสูดดม.  สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก.
  การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ระบบประสาทส่วนกลาง.  เลือด.  ปอด.  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด.  ต่อมไทรอยด์.
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนูแฮมสเตอร์
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  5999 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ยาฝัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-9 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (การไหลเวียนโลหิต).
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2148 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (13 สัปดาห์ เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  กระบวนการสร้างสเปิร์ม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอสุจิ, การเคลื่อนที่, และจำนวน).  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  4177 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (13 สัปดาห์ เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.

สปีชี่:  หนูแฮมสเตอร์
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  5928 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ยาฝัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-9 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1689
  ประเภท:   6.1
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โซเดียมไซยาไนด์
หมายเลข IMDG
  UN#:   1689
  ประเภท:   6.1
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โซเดียมไซยาไนด์, ของแข็ง
  มลภาวะต่อทะเล:   ใช่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1689
  ประเภท:   6.1
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   โซเดียมไซยาไนด์
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   006-007-00-5
  NOTA:   A
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   T+ N
เป็นพิษมาก.  เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   26/27/28 32 50/53
เป็นพิษมากเมื่อสูดดม, ถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  ปล่อยแก๊สที่มีพิษรุนแรงมากเมื่อถูกกรด.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   7 28 29 45 60 61
ปิดภาชนะให้แน่นสนิท.  หลังสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสบู่ปริมาณมากทันที.  ห้ามเททิ้งลงท่อระบายน้ำ.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย).  กำจัดสารนี้และภาชนะที่ใช้บรรจุ แบบเดียวกับการกำจัดขยะอันตราย.  หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม.  อ้างถึงคำแนะนำพิเศษ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  3
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   1

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย