SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  12/14/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  03/08/2004
รุ่น  1.2

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ N-(PHOSPHONOMETHYL)GLYCINE, MONOISOPROPY L-AMINE SALT, 40 WT. % SOLUTION IN WATER
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 338109
ยี่ห้อ ALDRICH
บริษัท Sigma-Aldrich
ที่อยู่ 3050 Spruce Street
เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ SAINT LOUIS MO 63103 US
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ: 314 771 5765
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: 414 273 3850 Ext. 5996
โทรสาร: 800 325 5052

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อสารCAS #SARA 313
N-(PHOSPHONOMETHYL)GLYCINE,MONOISOPROPYL-AMINE SALT, 40 WT%SOLUTION IN WATERNoneNo
ส่วนประกอบCAS # ร้อยละSARA 313
N-(PHOSPHONOMETHYL)GLYCINE,38641-94-040No
MONOISOPROPYL-AMINE SALTWATER   
สูตร C6H17N2O5P
ชื่อพ้อง Glyphosphate, isopropylamine salt, 40 wt% aqueous solution

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อมูลสำหรับสภาวะฉุกเฉิน
  สารที่ทำให้ระคายเคือง.  ระคายเคืองต่อตา.
ระดับอันตรายของ HMIS
  สุขภาพ:   2
  ความไวไฟ:   0
  ความไวต่อปฏิกิริยา:   0
ระดับอันตรายของ NFPA
  สุขภาพ:   2
  ความไวไฟ:   0
  ความไวต่อปฏิกิริยา:   0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพิษ, ดูหัวข้อ 11.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางปาก
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
กรณีที่ได้รับสารโดยทางสูดดม
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
กรณีที่ได้รับสารทางตา
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ
  ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง
  ไม่มีข้อมูล
ความไวไฟ
  ไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
การผจญเพลิง
  อุปกรณ์ป้องกัน:   สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
  อันตรายเฉพาะเรื่อง:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
ข้อควรระวังเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
  หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่ระบบประปา.  อย่าปล่อยให้สารเข้าสู่ระบบระบายหรือระบบน้ำ.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  ข้อปฏิบัติขณะใช้สาร:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  เหมาะสม:   ปิดให้สนิท.  ห้ามแช่แข็ง.  เก็บในที่แห้งและเย็น.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  ทางการหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  มือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  ตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
สุขลักษณะทั่วไป
  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวหนืดใส สี:  สีอำพัน
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
มวลโมเลกุล228.2 AMU 
พีเอช4.4 - 4.825 oC  
  ความเข้มข้น: 10 g/l
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลวN/A 
จุดเยือกแข็งN/A 
ความดันไอN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
ถพ./ความหนาแน่น1.169 g/cm3 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
ขีดจำกัดการได้กลิ่นN/A 
เปอร์เซ็นต์สารระเหยได้N/A 
สารเคมีอินทรีย์ที่ระเหยกลายเป็นไอได้N/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนืดN/A 
แรงตึงผิวN/A 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
จุดวาบไฟN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
ดัชนีหักเหN/A 
ค่าการหมุนระนาบแสงN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  ละลายได้. 
N/A = ไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์,  ไนโตรเจนออกไซด์,  ฟอสฟอรัสออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
ข้อมูลด้านความเป็นพิษ
  ทางปาก
หนู rat
> 5,000 mg/kg
LD50

ผิวหนัง
หนู rat
> 5,000 mg/kg
LD50
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ดวงตา
กระต่าย
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง

ผิวหนัง
กระต่าย
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การทดสอบพิษเรื้อรังทางนิเวศวิทยา
ประเภทการทดสอบ: EC50 Daphnia
สปีชี่: Daphnia
ระยะเวลา: 48 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 930 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Lepomis macrochirus (Bluegill)
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): > 1,000 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Onchorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราท์)
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): > 1,000 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดสารหรือผลิตภัณฑ์
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

DOT
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ไม่มี
  ไม่เป็นอันตรายเมื่อขนส่ง:   สารนี้ไม่ถูกพิจารณว่าเป็นสารอันตรายสำหรับการขนส่ง.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายเมื่อขนส่งทางเครื่องบิน:   ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจัดกลุ่มเพิ่มเติมตาม EU
  สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย:   Xi
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   สารที่ทำให้ระคายเคือง.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   36
แถลงการณ์ด้านความเสี่ยง  ระคายเคืองต่อตา.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   26
แถลงการณ์ด้านความปลอดภัย  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์.
ข้อความการแบ่งประเภทและฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   สารที่ทำให้ระคายเคือง.
  ข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   ระคายเคืองต่อตา.
  ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์.
ข้อมูลการควบคุมของประเทศสหรัฐอเมริกา
  SARA LISTED:   ไม่
ข้อมูลการควบคุมของแคนาดา
  จัดกลุ่มตามระบบข้อมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS):   สารนี้ถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขสารอันตรายของ CPR และ MSDS นี้มีข้อมูลทั้งหมดตามข้อกำหนดของ CPR.
  DSL:   ไม่
  NDSL:   ไม่

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.
การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย