SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  15/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  17/NOV/2004
รุ่น  1.2
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ FORMALDEHYDE, 37 WT % SOLUTION, ACS REAGENT
หมายเลขผลิตภัณฑ์ F1268
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
FORMALDEHYDE SOLUTION >35%NoneNone605-001-00-5
ส่วนประกอบร้อยละCAS #EC no Annex I เลขดัชนี
น้ำ
FORMALDEHYDE
ก่อมะเร็ง  Cat.3
สัญลักษณ์:  T
R: (วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง)  23/24/25 34 40 43
เป็นพิษเมื่อสูดดม  สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  ทำให้เกิดแผลไหม้.  Limited evidence of a carcinogenic effect.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
<= 657732-18-5231-791-2None
สูตร CH2O
น้ำหนักโมเลกุล 30.03 AMU

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นพิษเมื่อสูดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  ทำให้เกิดแผลไหม้.  มีหลักฐานจำกัดในการระบุผลการก่อมะเร็ง.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
  ก่อมะเร็ง   ประเภท 3

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.  ห้ามทำให้อาเจียน.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ของเหลวซึ่งไหม้ไฟได้.

.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กลบด้วยปูนขาวแห้งหรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปิด และรอการกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.  ห้ามใช้ถ้าผิวหนังมีบาดแผลหรือถลอก.  ล้างให้สะอาดหลังการใช้งาน.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บในที่แห้งและเย็น.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ทิ้งรองเท้าที่เปื้อน.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
  การป้องกันพิเศษ:   เครื่องป้องกันหน้า (8 นิ้ว เป็นอย่างน้อย).

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวใส สี:  ไม่มีสี
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลวN/A 
จุดวาบไฟ56 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอN/A 
ถพ./ความหนาแน่น1.09 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง เข้ากันไม่ได้กับ:  แอนิลีน,  ฟีนอล,  ไอโซไซยาเนต,  แอนไฮไดรด์,  กรดแก่,  เบสแก่,  เอมีน,  เปอร์ออกไซด์.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

การทำให้แพ้
  ทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เกี่ยวกับผิวหนัง.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  การสูดดมอาจทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ำของ larynxand bronchi, chemical pneumonitis และอาการบวมน้ำที่ปอด.  อาการที่เกิดจากการได้รับสารนี้อาจได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน.  สารนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ เยื่อเมือก, ระบบทางเดินหายใจส่วนบน, ดวงตา, และผิวหนัง.  การได้รับสารสามารถก่อให้เกิด:  อาการไอ, อาการเจ็บปวดที่ทรวงอก, หายใจลำบาก.  การรบกวนระบบทางเดินอาหาร.  อาจทำให้เกิดอาการชัก.  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดแผลไหม้.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   เป็นพิษเมื่อถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนัง.  ดูดซึมผ่านผิวหนังทันที.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดแผลไหม้.
  การสูดดม:   เป็นพิษเมื่อสูดดม.  สารนี้ทำให้เนื้อเยื่อของเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก.
  การกลืนกิน:   การกลืนกินสามารถก่อให้เกิดแผลไหม้ได้ทันทีที่ปาก, คอหอย, ท้อง; กล่องเสียงบวมและร่างกายเป็นอัมพาต ซึ่งกระทบความสามารถในการหายใจ, อาการช็อคจากระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติและมีอาการชัก.  เป็นพิษเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ตา.  ไต.  ตับ.  หัวใจ.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็น หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  ผล:  อาจเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1198
  ประเภท:   3
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์, ไวไฟ
หมายเลข IMDG
  UN#:   1198
  ประเภท:   3
  PG:   III
  ความเสี่ยงอื่นๆ:   8
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์, ไวไฟ
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1198
  ประเภท:   3
  PG:   III
  ความเสี่ยงอื่นๆ:   8
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์, ไวไฟ
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   605-001-00-5
  NOTA:   B,D
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นพิษ
เป็นพิษ.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   23/24/25 34 40 43
เป็นพิษเมื่อสูดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  ทำให้เกิดแผลไหม้.  มีหลักฐานจำกัดในการแสดงผลการก่อมะเร็ง.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   26 36/37/39 45
ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์.  สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และเครื่องป้องกันตา/หน้าที่เหมาะสม.  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย).

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย