SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  20/MAY/2004
รุ่น  1.8
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ ACETALDEHYDE, 99.5+%, A.C.S. REAGENT
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 402788
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
ACETALDEHYDE75-07-0200-836-8605-003-00-6
สูตร C2H4O
น้ำหนักโมเลกุล 44.05 AMU
ชื่อพ้อง Acetaldehyd (German) *   Acetaldehyde (ACGIH:OSHA) *   Acetic aldehyde *   Acetylaldehyde *   Aldehyde acetique (French) *   Aldeide acetica (Italian) *   Ethanal *   NCI-C56326 *   Octowy aldehyd (Polish) *   RCRA waste number U001

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  ไวไฟอย่างยิ่ง.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ.  มีหลักฐานจำกัดในการระบุผลการก่อมะเร็ง.
  ก่อมะเร็ง   ประเภท 3

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
  ไม่เหมาะสม:   น้ำอาจมีประสิทธิผลในการทำให้เย็น, แต่อาจดับไฟไม่ได้.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ไวไฟอย่างยิ่ง.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.  ไอระเหยอาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ.
  อันตรายจากการระเบิด:   อาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน.  ภาชนะที่ปิดอยู่อาจแตกและระเบิดระหว่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่ควบคุมไม่ได้.  ไอระเหยอาจเกิดของผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
  ใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง.  ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.  คลุมด้วยตัวดูดซับถ่านกัมมันต์, และให้บรรจุลงภาชนะที่ปิดสนิท.  เคลื่อนย้ายออกนอกอาคาร.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  เปิดอย่างระมัดระวัง.  หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทั้งหมด.  เปิดภาชนะอย่างช้า ๆ เสมอ เพื่อให้แรงดันส่วนเกินออกได้.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดภาชนะให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บภายใต้ไนโตรเจน.  เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  เก็บภายใต้แก๊สเฉื่อย.  อาจทำให้เกิดความดัน.  ไวต่ออากาศ.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
  ถอดและล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS5 mg/m3
โปแลนด์ NDSCh-
โปแลนด์ NDSP45
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  LK
TWA45 mg/m3  25 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  =1=
OEL90 mg/m3  50 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  K
OEL45 mg/m3  25 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  K
LLV (Level45 mg/m3  25 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  D
OEL90 mg/m3  50 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELOEL37 mg/m3  20 ppm
OELSTEL92 mg/m3  50 ppm
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวใส สี:  ไม่มีสี
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด21 oC  760 mmHg
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-125 oC   
จุดวาบไฟ-40 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเอง175 oC   
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า: 4 % 
 สูงกว่า: 60 % 
ความดันไอ756.4 mmHg 2415.4 mm Hg20 oC   55 oC  
ถพ./ความหนาแน่น0.785 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนLog Kow: 0.5 
ความหนืด0.24 Pas20 oC  
ความหนาแน่นของไอ1.52 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   ไม่เสถียร.
  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   อากาศ.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์,  ตัวรีดิวซ์,  กรด,  กรดไนตริก,  เปอร์ออกไซด์,  เบส,  โซดาไฟ,  เอมีน,  แอมโมเนีย,  ออกซิเจน,  การปนเปื้อนจากสารเคมี
  คำเตือน:   อะเซตัลดีไฮด์ถูกออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วและเกิดการคายความร้อนโดยอากาศ,  ต่อกรดอะซิติก.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   ถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายในอากาศเกิดเป็นเปอร์ออกไซด์ที่ไม่เสถียร และสามารถระเบิดได้เอง.  อาจเกิดการพอลิเมอไรซ์ด้วยตนเอง  การพอลิเมอไรซ์ด้วยตนเองที่ควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดความร้อนและความดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ภาชนะที่บรรจุแตกได้.

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: AB1925000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
661 mg/kg
ข้อสังเกต:  ประสาทส่วนปลาย และการรับความรู้สึก:  กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตร่วมกับ หรือปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางประสาทสัมผัส.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การเปลี่ยนแปลงเวลานอน (รวมถึงเปลี่ยนกิริยาตอบสนองฉับพลันต่อแสง).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.

LC50
การสูดดม
หนู rat
13,300 ppm
4H
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ความตื่นเต้น.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู rat
640 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ยาชาทั่วไป.

LD50
ทางปาก
หนู mouse
900 MG/KG

LC50
การสูดดม
หนู mouse
23,000 mg/m3
4H

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
500 MG/KG

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู mouse
560 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ยาชาทั่วไป.

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
3540 MG/KG

LC50
การสูดดม
หนูแฮมสเตอร์
17,000 ppm
4H

LD50
ในท่อลม
หนูแฮมสเตอร์
96 mg/kg

LC50
การสูดดม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
20,100 mg/m3
ข้อสังเกต:  อวัยวะรับสัมผัสและสัมผัสพิเศษ (จมูก ตา หู และ ลิ้น):  ตา:  อื่นๆ.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  ความตื่นเต้น.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ผิวหนัง
กระต่าย
500 mg
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
คน
50 PPM
15M

ผิวหนัง
กระต่าย
500 mg
ข้อสังเกต:  การทดสอบการระคายเคืองในที่โล่ง

ดวงตา
กระต่าย
40 mg
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง
การทำให้แพ้
  การทำให้แพ้:   สารก่อภาวะไวแสง.
  ทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เกี่ยวกับผิวหนัง.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  การได้รับสารสามารถก่อให้เกิด:  ปอดบวม.  ผลกระทบอาจมีเวลาหน่วง.  คลื่นไส้.  อาเจียน.  ปวดหัว.  สายตาพร่ามัว.  หมดสติ.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง.  สารที่ทำให้น้ำตาไหล.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  เลือด.  ไต.  ปอด.  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด.  ตับ.  ระบบประสาทส่วนกลาง.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็น หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  6H/2Y
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารก่อมะเร็งตามข้อกำหนดของ RTECS.  อวัยวะรับสัมผัสและสัมผัสพิเศษ (จมูก ตา หู และ ลิ้น):  การดมกลิ่น:  เนื้องอก.

หนูแฮมสเตอร์
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  7H/52W
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  อวัยวะรับสัมผัสและสัมผัสพิเศษ (จมูก ตา หู และ ลิ้น):  การดมกลิ่น:  เนื้องอก.  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  เนื้องอก.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  6H/65W
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  อวัยวะรับสัมผัสและสัมผัสพิเศษ (จมูก ตา หู และ ลิ้น):  การดมกลิ่น:  เนื้องอก.
รายชื่อสารก่อมะเร็งของ IARC
  ลำดับ:ลำดับ:   กลุ่ม 2B  กลุ่ม 2B
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  ผล:  การทดลองในห้องปฏิบัติการได้แสดงถึงผลกระทบซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม.

คน
1560 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
ทำลายดีเอ็นเอ

คน
3 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
ทำลายดีเอ็นเอ

คน
30 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
การยับยั้งดีเอ็นเอ

คน
30 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
ระบบทดสอบการเกิดมิวเตชันอื่นๆ

คน
10 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  HeLa เซลล์
การยับยั้งดีเอ็นเอ

คน
1000 PPM
72H
ชนิดของเซลล์:  เม็ดโลหิตขาว
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

คน
1200 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

คน
40 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

คน
5 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
เกิดมิวเตชันในเซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม.

หนู rat
500 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การทดสอบไมโครนิวเคลียส

หนู rat
3 MMOL/L
3H
ชนิดของเซลล์:  ไต
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา.

หนู rat
100 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา.

หนู rat
200 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ตับ
ทำลายดีเอ็นเอ

หนู rat
1000 PPM
การสูดดม
6H/5D
ทำลายดีเอ็นเอ

หนู rat
500 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
ทำลายดีเอ็นเอ

หนู rat
12500 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เซลล์ชนิดอื่น
ระบบทดสอบการเกิดมิวเตชันอื่นๆ

หนู rat
1 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การยับยั้งดีเอ็นเอ

หนู rat
1 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
ระบบทดสอบการเกิดมิวเตชันอื่นๆ

หนู rat
100 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนู mouse
95 MG/KG
ในเยื่อบุช่องท้อง
การทดสอบไมโครนิวเคลียส

หนู mouse
10 MG/L
ชนิดของเซลล์:  ตัวอ่อน
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา.

หนู mouse
15 NG/KG
ในเยื่อบุช่องท้อง
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

หนู mouse
4 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
เกิดมิวเตชันในเซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม.

หนูแฮมสเตอร์
40 PPM
ชนิดของเซลล์:  ตัวอ่อน
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนูแฮมสเตอร์
500 UG/KG
ในเยื่อบุช่องท้อง
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

หนูแฮมสเตอร์
30 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  รังไข่
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

หนูแฮมสเตอร์
20 ppm
ชนิดของเซลล์:  ตัวอ่อน
SLN

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1 MOL/L
30M
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
ทำลายดีเอ็นเอ
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  ผล:  การทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงผลทำให้ทารกอวัยวะพิการ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  4800 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-20 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหายใจ.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบตับและถุงน้ำดี.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  5040 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบต่อมไร้ท่อ.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  100 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (12 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  Homeostasis

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  400 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (8-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ตา, หู.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  600 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (8-15 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  โครงสร้างของกระโหลกศีรษะ (รวมทั้งจมูกและลิ้น).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  640 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (10 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  5040 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-21 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  สถิติการเจริญเติบโต (เช่น การเพิ่มของน้ำหนักที่ลดลง).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  300 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (8-13 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  เกี่ยวกับพฤติกรรม.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  50 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (12 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  โครงสร้างภายนอกตัวอ่อน (ตัวอย่างเช่น รก, สายสะดือ).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  120 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในหลอดเลือดดำ
เวลาที่ได้รับสาร:  (7-9 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  4 GM/KG
วิถีทางให้สาร:  ในหลอดเลือดดำ
เวลาที่ได้รับสาร:  (6 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.
ประเภทของสารก่อมะเร็ง:
  สารก่อมะเร็งประเภทที่ 3

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 สาหร่าย
  ระยะเวลา:   24 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   270 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia
  สปีชี่:   Daphnia magna
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   48 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Pimephales promelas (Fathead minnow)
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   31 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  สปีชี่:   Lepomis macrochirus (Bluegill)
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   53 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   LC100 ปลา
  สปีชี่:   Leuciscus idus
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   124 - 156 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  เผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (afterburner) และเครื่องฟอก (scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะสารนี้ไวไฟสูง.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   1089
  ประเภท:   3
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   อะเซตัลดีไฮด์
หมายเลข IMDG
  UN#:   1089
  ประเภท:   3
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   อะเซตัลดีไฮด์
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ไม่
IATA
  UN#:   1089
  ประเภท:   3
  PG:   I
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   อะเซตัลดีไฮด์
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   605-003-00-6
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   F+ Xn
ไวไฟอย่างยิ่ง.  เป็นอันตราย.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   12 36/37 40
ไวไฟอย่างยิ่ง.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ.  มีหลักฐานจำกัดในการแสดงผลการก่อมะเร็ง.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   16 33 36/37
เก็บให้ห่างจากแหล่งที่จะทำให้เกิดการจุดติดไฟ - ห้ามสูบบุหรี่.  ใช้มาตรการการป้องกันไฟฟ้าสถิต.  สวมชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4
นอร์เวย์
  ติดฉลากสำหรับตัวทำละลายอินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรหรือมากกว่า.
  YL-group ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร:   34667
  YL-group:   5
  วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง:   20
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม.
  วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย:   38 42 210
ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ, ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ระหว่างการรมควัน/ฉีดพ่นละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัดหรือแบบท่ออากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด.  ติดฉลากสำหรับตัวทำละลายอินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรหรือมากกว่า.
  YL-group ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร:   34666
  YL-group:   5
  วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง:   20
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม.
  วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย:   38 42 210
ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ, ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ระหว่างการรมควัน/ฉีดพ่นละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัดหรือแบบท่ออากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด.

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย