SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  15/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  13/MAR/2004
รุ่น  1.3
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ COPPER(II) SULFATE ANHYDROUS, EXTRA PURE , DAB, PH. EUR., B. P., U. S. P.
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12852
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
Copper sulfate7758-98-7231-847-6029-004-00-0
สูตร CuSO4
น้ำหนักโมเลกุล 159.6 AMU
ชื่อพ้อง BCS copper fungicide *   Blue Copper *   Blue stone *   Blue vitriol *   Copper monosulfate *   Copper sulfate *   Copper sulfate (1:1) *   Copper(II) sulfate *   Copper(2+) sulfate *   Copper(2+) sulfate (1:1) *   Cupric sulfate anhydrous *   Cupric sulphate *   Griffin super Cu *   Incracide 10A *   Incracide E 51 *   Kilcop 53 *   Kobasic *   Phyto-bordeaux *   Roman vitriol *   Sulfate de cuivre (French) *   Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1) *   TNCS 53 *   Trinagle

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.  ใช้และเก็บไว้ภายใต้อาร์กอน.  เก็บในที่แห้งและเย็น.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
  ไวต่ออากาศ.  สารดูดความชื้น.  ใช้งานและเก็บภายใต้แก๊สเฉื่อย.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELLTEL1 MG(CU)/M3
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง สี:  สีเทาอ่อนมากๆ
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว200 oC   
จุดวาบไฟN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความดันไอ7.3 mmHg25 oC  
ถพ./ความหนาแน่น3.603 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:   ไวต่ออากาศ.  ดูดความชื้น.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   คอปเปอร์(II) ซัลเฟตที่ปราศจากน้ำทำปฏิกิริยารุนแรงกับ:  ไฮดรอกซิลามีน,  แมกนีเซียม,  โลหะที่เป็นผงละเอียด.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คอปเปอร์ออกไซด์,  ซัลเฟอร์ออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: GL8800000
พิษเฉียบพลัน
  LDLO
ทางปาก
เพศหญิง
47320 UL/KG
ข้อสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  Hypermotiity, ท้องร่วง.  ตับ:  ตับอักเสบ (hepatocellular necrosis), แพร่กระจาย.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงของ tubules (รวมทั้งความล้มเหลวของไตเฉียบพลัน,acute tubular necrosis).
LDLO
ทางปาก
ผู้ชาย
857 mg/kg
ข้อสังเกต:  ระบบทางเดินอาหาร:  คลื่นไส้ อาเจียน.
LDLO
ทางปาก
คน
50 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  การเปลี่ยนแปลงของ tubules (รวมทั้งความล้มเหลวของไตเฉียบพลัน,acute tubular necrosis).  เลือด:  การตกเลือด.

LD50
ทางปาก
หนู rat
300 MG/KG

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู rat
20 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.

LD50
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หนู rat
43 MG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู rat
48900 UG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.

LD50
ทางปาก
หนู mouse
369 mg/kg
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.

LD50
ในเยื่อบุช่องท้อง
หนู mouse
7182 UG/KG

LD50
ในหลอดเลือดดำ
หนู mouse
23300 UG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.

LD50
ในหลอดเลือดดำ
กระต่าย
10 MG/KG
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การชักหรือผลต่อระดับกระตุ้นให้เกิดการชัก.  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  การนำเข้าทางอาหาร (สัตว์).  ระบบทางเดินอาหาร:  Hypermotiity, ท้องร่วง.
การทำให้แพ้
  ทางผิวหนัง:   การได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้งอาจก่อให้ผู้ที่แพ้ง่ายเกิด อาการแพ้ได้.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  ภาวะถูกพิษทองแดงอย่างเรื้อรังสามารถก่อให้เกิดโรคตับแข็ง, สมองถูกทำลายและมีการขจัดไมอีลิน, ไตผิดปกติ, และเกิดตะกอนทองแดงในกระจกตาซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในมนุษย์ หรือที่เรียกว่าโรคของวิลสัน.  มีรายงานว่าภาวะเป็นพิษจากทองแดงนำไปสู่ภาวะโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแตก และเร่งให้เกิดโรคผนังหลอดเลือดแดงแข็ง.  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   ทำให้เกิดความระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ตับ.  ไต.  เลือด.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ไก่
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าในช่องท้อง
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  ต่อมไร้ท่อ:  เนื้องอก.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  หนู rat
500 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  Ascites tumor
ทำลายดีเอ็นเอ

หนู rat
1 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ตับ
ทำลายดีเอ็นเอ

หนู mouse
20 GM/KG
ในเยื่อบุช่องท้อง
การยับยั้งดีเอ็นเอ

หนูแฮมสเตอร์
80 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ตัวอ่อน
การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา.

หนูแฮมสเตอร์
200 UMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ตัวอ่อน
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  ผล:  อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ์.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  3200 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในหลอดเลือดดำ
เวลาที่ได้รับสาร:  (8 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์:  ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ (ยกเว้นการเสียชีวิต เช่น ทารกในครรภ์มีลักษณะแคระแกรน).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (การไหลเวียนโลหิต).
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  ผล:  จากการทดสอบกับสัตว์ในห้องปฏิบัติการพบว่าการได้รับสารมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของการสืบพันธุ์ขึ้น.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  7500 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในเยื่อบุช่องท้อง
เวลาที่ได้รับสาร:  (3 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเจริญพันธุ์

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  12768 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (1 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  3192 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในอัณฑะ
เวลาที่ได้รับสาร:  (1 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  กระบวนการสร้างสเปิร์ม (รวมถึงสารทางพันธุกรรม, การเปลี่ยนรูปร่างของตัวอสุจิ, การเคลื่อนที่, และจำนวน).  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  12768 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
เวลาที่ได้รับสาร:  (30 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลกระทบต่อตัวพ่อ:  อัณฑะ, หลอดน้ำอสุจิ, ท่อนำอสุจิ.

สปีชี่:  หนู mouse
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  3200 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในหลอดเลือดดำ
เวลาที่ได้รับสาร:  (7 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หมู
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  140 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (1-15 สัปดาห์ ของอายุครรภ์/4 สัปดาห์ หลังคลอด)
ผล:  ผลต่อทารกแรกเกิด:  ทางชีวเคมีและเมตะบอลิก.

สปีชี่:  หนูแฮมสเตอร์
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2130 UG/KG
วิถีทางให้สาร:  ในหลอดเลือดดำ
เวลาที่ได้รับสาร:  (8 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ผนังของร่างกาย.

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลทางการเป็นพิษเชิงนิเวศวิทยา
  ประเภทการทดสอบ:   LC50 ปลา
  ระยะเวลา:   96 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   1 - 2.5 mg/l
  ประเภทการทดสอบ:   EC50 Daphnia
  สปีชี่:   Daphnia magna
  ระยะเวลา:   48 ช.ม.
  ค่า (ความเป็นพิษ):   0.024 mg/l

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  UN#:   3077
  ประเภท:   9
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, ของแข็ง, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
หมายเลข IMDG
  UN#:   3077
  ประเภท:   9
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, ของแข็ง, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
  มลภาวะต่อทะเล:   ไม่
  มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง:   ใช่
  ชื่อสากล:   จำเป็น
IATA
  UN#:   3077
  ประเภท:   9
  PG:   III
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, ของแข็ง, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
  การบรรจุแบบป้องกันอันตรายจากการสูดดมกลุ่มที่ 1:   ไม่
  ชื่อทางเทคนิค:   จำเป็น

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   029-004-00-0
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   Xn N
เป็นอันตราย.  เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 36/38 50/53
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   22 60 61
อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  กำจัดสารนี้และภาชนะที่ใช้บรรจุ แบบเดียวกับการกำจัดขยะอันตราย.  หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม.  อ้างถึงคำแนะนำพิเศษ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  2
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   3

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย