SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  16/DEC/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  25/MAY/2004
รุ่น  1.7
มาจาก  91/155/EEC

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ ISOPHORONE
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 59190
บริษัท Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ # 65 271 1089
โทรสาร: 65 271 1571

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชี่อผลิตภัณฑ์CAS #EC noAnnex I เลขดัชนี
ISOPHORONE78-59-1201-126-0606-012-00-8
สูตร C9H14O
น้ำหนักโมเลกุล 138.21 AMU
ชื่อพ้อง Isoacetophorone *   Isoforon *   Isoforone (Italian) *   Isophoron *   Isophorone (ACGIH:OSHA) *   Izoforon (Polish) *   NCI-C55618 *   1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one *   3,3,5-Trimethyl-5-cyclohexen-1-one *   3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one *   3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on (German, Dutch) *   3,5,5-Trimethylcyclohex-2-ene-1-one *   3,5,5-Trimetil-2-cicloesen-1-one (Italian)

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  เป็นอันตรายเมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ.  มีหลักฐานจำกัดในการระบุผลการก่อมะเร็ง.
  ก่อมะเร็ง   ประเภท 3

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดมสาร
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
  อันตรายเฉพาะ:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
  สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
  อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.  สวมชุดปกคลุมมิดชิดแบบใช้แล้วทิ้งและทิ้งทำลายหลังจากใช้แล้ว.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กลบด้วยปูนขาวแห้งหรือโซดาแอช, เก็บกวาด, เก็บในภาชนะปิด และรอการกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:   อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  สภาวะสำหรับการเก็บ:   ปิดให้สนิท.

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
ขีดจำกัดการระเบิด
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
โปแลนด์ NDS5 mg/m3
โปแลนด์ NDSCh10
โปแลนด์ NDSP-
ขีดจำกัดการระเบิด - เดนมาร์ก
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  L
TWA25 mg/m3  5 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - เยอรมันนี
แหล่งที่มาชนิดค่า
TRGS 900
ข้อสังเกต:  =1=
OEL11 mg/m3  2 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - นอร์เวย์
แหล่งที่มาชนิดค่า

ข้อสังเกต:  T
OEL25 mg/m3  5 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวีเดน
แหล่งที่มาชนิดค่า
 CLV (ค่าสูงสุด)30 mg/m3  5 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - สวิสเซอร์แลนด์
แหล่งที่มาชนิดค่า
OEL
ข้อสังเกต:  C
OEL11 mg/m3  2 ppm
ขีดจำกัดการระเบิด - อังกฤษ
แหล่งที่มาชนิดค่า
OELSTEL29 mg/m3  5 ppm
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันทางเดินหายใจ:   เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
  การป้องกันมือ:   ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
  การป้องกันดวงตา:   แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของเหลวใส สี:  สีเหลือง-เขียวอ่อนมากๆ
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือด211 - 215 oC   
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลว-8 oC   
จุดวาบไฟ96 oC  วิธี: ถ้วยปิด
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเอง462 oC   
สมบัติออกซิไดซ์N/A 
สมบัติการระเบิดN/A 
ขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า: 0.8 % 
 สูงกว่า: 3.8 % 
ความดันไอ0.2 mmHg20 oC  
ถพ./ความหนาแน่น0.921 g/cm3 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนN/A 
ความหนืดN/A 
ความหนาแน่นของไอ4.77 g/l 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
แรงตึงผิวN/A 
การนำไฟฟ้าN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายN/A 

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์แรง,  กรดแก่,  เบสแก่.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   คาร์บอนมอนอกไซด์,  คาร์บอนไดออกไซด์.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

หมายเลข RTECS: GW7700000
พิษเฉียบพลัน
  LD50
ทางปาก
หนู rat
1870 mg/kg

LC50
การสูดดม
หนู rat
7,000 mg/m3
ข้อสังเกต:  เกี่ยวกับพฤติกรรม:  อาการง่วงซึม (ผลกดประสาททั่วไป).  ปอด, ทรวงอก, และระบบหายใจ:  Dyspnea.  ผิวหนังและแขนขา:  อื่นๆ:  ผม.

LD50
ผิวหนัง
หนู rat
1390 mg/kg

LD50
ทางปาก
หนู mouse
2690 MG/KG

LD50
ทางปาก
กระต่าย
1420 MG/KG

LD50
ผิวหนัง
กระต่าย
1500 UL/KG

LD50
ทางปาก
หนูตะเภา
700 mg/kg

LC50
การสูดดม
หนูตะเภา
4,600 ppm
8H
ข้อมูลด้านการระคายเคือง
  ดวงตา
คน
25 ppm
15M

ผิวหนัง
กระต่าย
100 mg
24H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองอย่างอ่อน

ดวงตา
กระต่าย
0.92 mg
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ดวงตา
กระต่าย
100 mg
24H
ข้อสังเกต:  ผลการระคายเคืองปานกลาง

ดวงตา
หนูตะเภา
840 ppm
4H
ข้อสังเกต:  ระคายเคืองอย่างรุนแรง
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  อาการที่เกิดจากการได้รับสารนี้อาจได้แก่ รู้สึกแสบร้อน, ไอ, หายใจมีเสียง, หลอดลมตอนบนอักเสบ, หายใจถี่, ปวดหัว,คลื่นไส้, และอาเจียน.  การได้รับสารสามารถก่อให้เกิด:  การกดระบบประสาทส่วนกลาง.  ทำให้ง่วงซึม.
วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   เป็นอันตรายเมื่อถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   ทำให้เกิดความระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  ไอระเหยหรือละอองจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่เยื่อเมือกและบริเวณช่วยหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน.
ข้อมูลของอวัยวะเป้าหมาย
  ปอด.  ระบบประสาทส่วนกลาง.  ตับ.  ไต.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  ผล:  สารนี้ถูกรายงานว่าเป็น หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งตามการแบ่งประเภทของ IARC, OSHA, ACGIH, NTP, หรือ EPA.

หนู rat
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  2Y
ผล:  การก่อเนื้องอก:  ตัวก่อให้เกิดเนื้องอกที่ยังไม่มีข้อยุติตามข้อกำหนดของ RTECS.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  เนื้องอก.

หนู mouse
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  2Y
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารก่อมะเร็งตามข้อกำหนดของ RTECS.  ไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ  เนื้องอกที่ไต.
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  หนู rat
5 MMOL/L
ชนิดของเซลล์:  ตับ
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ

หนู mouse
400 MG/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
เกิดมิวเตชันในเซลล์ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม.

หนูแฮมสเตอร์
1250 MG/L
ชนิดของเซลล์:  ปอด
การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

หนูแฮมสเตอร์
1 GM/L
ชนิดของเซลล์:  รังไข่
การแลกเปลี่ยนคู่โครมาทิด

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไม่มีข้อมูล.

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

การกำจัดสาร
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

RID/ADR
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางบก.
หมายเลข IMDG
  ไม่อันตรายในการขนส่งทางทะเล.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU
  เลขดัชนีจาก ANNEX I:   606-012-00-8
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   เป็นอันตราย
เป็นอันตราย.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   21/22 36/37 40
เป็นอันตรายเมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน.  ระคายเคืองต่อตาและระบบทางเดินหายใจ.  มีหลักฐานจำกัดในการแสดงผลการก่อมะเร็ง.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   13 23 36/37/39 46
เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์.  อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และเครื่องป้องกันตา/หน้าที่เหมาะสม.  หากกลืนกิน, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วนและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้.
ข้อมูลเฉพาะของประเทศ
เยอรมนี
  WGK:  1
สวิสเซอร์แลนด์
  ประเภทความเป็นพิษของสวิสเซอร์แลนด์:   4
นอร์เวย์
  ติดฉลากสำหรับตัวทำละลายอินทรีย์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรหรือมากกว่า.
  YL-group ลูกบาศก์เมตรต่อลิตร:   11040
  YL-group:   5
  วลีเกี่ยวกับความเสี่ยง:   20
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม.
  วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย:   38 42 210
ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ, ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ระหว่างการรมควัน/ฉีดพ่นละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม.  ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัดหรือแบบท่ออากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่จำกัด.

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย