SIGMA-ALDRICH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่พิมพ์:  10/13/2004
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด:  06/14/2004
รุ่น  1.2

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชี่อผลิตภัณฑ์ MANCOZEB TECHNICAL MIX,PESTANAL(MANGANES E-ZINC ETHYLENEBIS(DITHIO-CARBAMAT
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 45553
ยี่ห้อ RIEDEL
บริษัท Sigma-Aldrich
ที่อยู่ 3050 Spruce Street
เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ SAINT LOUIS MO 63103 US
เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายวิชาการ: 314 771 5765
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน: 414 273 3850 Ext. 5996
โทรสาร: 800 325 5052

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อสารCAS #
MANCOZEB TECHNICAL MIXTURE,PESTANAL8018-01-7
ชื่อพ้อง Agrox 16D *   Carbamic acid, ethylenebis(dithio-, manganese zinc complex (8CI) *   Carmazine *   Dithane M 45 *   Dithane S 60 *   Dithane SPC *   Dithane ultra *   F 2966 *   Fore *   Green-daisen M *   Karamate *   Kascade *   Mancofol *   Mancomix *   Mancozeb *   Mancozi *   Maneb-zinc *   Maneb-zineb-komplex (German) *   Maneb-zineb-mischkomplex (German) *   Mangan-zink-aethylendiamin-bis-dithio-carbamat (German) *   Manoseb *   Manzate 200 *   Manzeb *   Marzidan *   Marzin *   Manzin 80 *   Nemispor *   Novozir MN 80 *   Othane M 45 *   Penncozeb *   Tanzeo M45 *   Thane M45 *   Tritogol MZ *   Zimanat *   Ziman-Dithane *   Zimaneb *   Zineb-maneb mixt.
หมายเลข RTECS: ZB3200000

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อมูลสำหรับสภาวะฉุกเฉิน
  สารที่ทำให้ระคายเคือง.  ระคายเคืองต่อระบบหายใจ.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
ระดับอันตรายของ HMIS
  สุขภาพ:   3
  ความไวไฟ:   1
  ความไวต่อปฏิกิริยา:   0
ระดับอันตรายของ NFPA
  สุขภาพ:   3
  ความไวไฟ:   1
  ความไวต่อปฏิกิริยา:   0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพิษ, ดูหัวข้อ 11.

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางปาก
  เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
กรณีที่ได้รับสารโดยทางสูดดม
  ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าเริ่มหายใจลำบาก, ให้ตามแพทย์มา.
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง
  ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
กรณีที่ได้รับสารทางตา
  ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.

หมวดที่ 5 - มาตรการการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ
  280.4 oF    138 oC  
อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง
  ไม่มีข้อมูล
ความไวไฟ
  ไม่มีข้อมูล
อุปกรณ์ผจญเพลิง
  เหมาะสม:   ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
การผจญเพลิง
  อุปกรณ์ป้องกัน:   สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
  อันตรายเฉพาะเรื่อง:   ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

วิธีป้องกันภัยของบุคคล
  สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
  กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.

หมวดที่ 7 - ข้อปฏบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อปฏิบัติการใช้สาร
  ข้อปฏิบัติขณะใช้สาร:   หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
  เหมาะสม:   ปิดให้สนิท.  เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม
  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
  อื่นๆ:   สวมเครื่องช่วยหายใจ ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นนิรภัย และชุดป้องกันอื่นที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
สุขลักษณะทั่วไป
  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.
ขีดจำกัดการระเบิด - RTECS
ประเทศแหล่งที่มาประเภทค่า
สหัฐอเมริกา สหัฐอเมริกาACGIH ACGIHTWA TWA0.2 MG(MN)/M3 0.2 MG(MN)/M3
สหัฐอเมริกา สหัฐอเมริกามาตรฐาน MSHA ด้านอากาศความเข้มข้นสูงสุด5 MG(MN)/M3 5 MG(MN)/M3
สหัฐอเมริกา สหัฐอเมริกาOSHA. OSHA.PEL PELCL 5 MG(MN)/M3 CL 5 MG(MN)/M3
นิวซีแลนด์OEL OE  

ข้อสังเกต:  ตรวจสอบ ACGIH TLV ตรวจสอบ ACGIH TLV
   

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก
  สถานะทางกายภาพ:   ของแข็ง สี:  สีเทาอ่อน
สมบัติ ค่า ณ อุณหภูมิหรือความดัน
มวลโมเลกุลN/A 
พีเอชN/A 
จุดเดือด/ข่วงการเดือดN/A 
จุดหลอมเหลว/ช่วงการหลอมเหลวN/A 
จุดเยือกแข็งN/A 
ความดันไอN/A 
ความหนาแน่นของไอN/A 
ความเข้มข้นไอระเหยเมื่ออิ่มตัวN/A 
ถพ./ความหนาแน่นN/A 
ความหนาแน่นในสภาพเป็นกลุ่มก้อน (bulk density)N/A 
ขีดจำกัดการได้กลิ่นN/A 
เปอร์เซ็นต์สารระเหยได้N/A 
สารเคมีอินทรีย์ที่ระเหยกลายเป็นไอได้N/A 
สัดส่วนของน้ำN/A 
สัดส่วนของตัวทำละลายN/A 
อัตราการระเหยN/A 
ความหนืดN/A 
แรงตึงผิวN/A 
สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนLog Kow: 1.33 
อุณหภูมิสลายตัวN/A 
จุดวาบไฟ280.4 oF   138 oC   
ขีดจำกัดการระเบิดN/A 
ความไวไฟN/A 
อุณหภูมิลุกติดไฟด้วยตนเองN/A 
ดัชนีหักเหN/A 
ค่าการหมุนระนาบแสงN/A 
ข้อมูลเบ็ดเตล็ดN/A 
การละลายการละลายน้ำ:  ไม่ละลาย 
N/A = ไม่มีข้อมูล
N/A = ไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร
  เสถียร:   เสถียร.
  สารที่ควรหลีกเลี่ยง:   ตัวออกซิไดซ์.
ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
  ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:   ยังไม่ทราบธรรมชาติของผลิตภัณฑ์การสลายตัวอย่างแน่ชัด.
โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย
  โพลิเมอร์ไรเซชั่นที่เป็นอันตราย:   จะไม่เกิด

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

วิถีทางที่ได้รับสาร
  การสัมผัสทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.
  การดูดซึมทางผิวหนัง:   อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.
  การสัมผัสทางตา:   อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา.
  การสูดดม:   อาจเป็นอันตรายหากสูดดม.  สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.
  การกลืนกิน:   อาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน.
การทำให้แพ้
  ทางผิวหนัง:   อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้เกี่ยวกับผิวหนัง.
ข้อชี้บ่งและอาการของการได้รับสาร
  เท่าที่ทราบ ยังไม่มีการตรวจสอบสมบัติทางเคมี, ทางร่างกาย, และทางพิษวิทยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน.
ข้อมูลด้านความเป็นพิษ
  ทางปาก
หนู rat
5000 mg/kg
LD50

ผิวหนัง
หนู rat
> 10000 mg/kg
LD50

ผิวหนัง
กระต่าย
> 5000 mg/kg
LD50
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อมะเร็ง
  สปีชี่:  หนู mouse
วิถีทางให้สาร:  ผิวหนัง
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  17700 MG/KG
เวลาที่ได้รับสาร:  60W
ความถี่:  I
ผล:  การก่อเนื้องอก:  สารทำให้เกิดเนื้องอก ตามเกณฑ์ของ RTECS.  ผิวหนังและแขนขา:  อื่นๆ:  เนื้องอก.
การได้รับแบบเรื้อรัง - ก่อวิรูป
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  1320 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (11 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ผนังของร่างกาย.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบประสาทส่วนกลาง.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ตา, หู.

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  1320 mg/kg
วิถีทางให้สาร:  ทางปาก
เวลาที่ได้รับสาร:  (11 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  โครงสร้างของกระโหลกศีรษะ (รวมทั้งจมูกและลิ้น).  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก.  พัฒนาการผิดปกติแบบจำเพาะ:  Homeostasis
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - ก่อการกลายพันธุ์
  สปีชี่:  คน
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  10 MG/L
ชนิดของเซลล์:  ไฟโบรบลาสต์
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ

สปีชี่:  คน
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  4 MG/L
ชนิดของเซลล์:  เม็ดเลือดขาว
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

สปีชี่:  หนู rat
วิถีทาง:  ในเยื่อบุช่องท้อง
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2500 UG/KG
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

สปีชี่:  หนู rat
วิถีทาง:  ทางปาก
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  476 MG/KG
เวลาที่ได้รับสาร:  40W
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การวิเคราะห์ทาง cytogenetic

สปีชี่:  หนู mouse
วิถีทาง:  ผิวหนัง
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  100 MG/KG
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอนอกเหนือจากปกติ

สปีชี่:  หนู mouse
วิถีทาง:  ไม่มีรายงาน
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  100 MG/KG
การทดสอบการกลายพันธุ์:  การวิเคราะห์ทาง cytogenetic
การได้รับสารแบบเรื้อรัง - อันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
  สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  500 MG/M3/6H
วิถีทางให้สาร:  การสูดดม
เวลาที่ได้รับสาร:  (6-10 วัน ของอายุครรภ์)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

สปีชี่:  หนู rat
ปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลา:  2500 MG/KG
วิถีทางให้สาร:  ไม่มีรายงาน
เวลาที่ได้รับสาร:  (5 วัน เพศผู้)
ผล:  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายก่อนการปลูกถ่าย (เช่นการลดของจำนวนสื่งปลูกถ่ายต่อเพศเมีย; จำนวนสิ่งที่ปลูกถ่ายรวมต่อ corpora lutea).  ผลต่อการเจริญพันธุ์  การตายหลังจากปลูกถ่าย (ได้แก่การตายและ/หรือดูดกลืนสิ่งที่ปลูกถ่ายต่อสิ่งที่ปลูกถ่ายทั้งหมด).

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การทดสอบพิษเรื้อรังทางนิเวศวิทยา
ประเภทการทดสอบ: EC50 สาหร่าย
สปีชี่: Selenastrum capricornutum resp.
ระยะเวลา: 5 วัน
ค่า (ความเป็นพิษ): 0.05 mg/l
ประเภทการทดสอบ: EC50 Daphnia
สปีชี่: Daphnia magna
ระยะเวลา: 48 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 0.6 - 1 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Cyprinodon variegatus (Sheepshead minnow)
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 1.5 - 4.20 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Cyprinus carpio
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 1.6 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Lepomis macrochirus (Bluegill)
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 1.3 mg/l
ประเภทการทดสอบ: LC50 ปลา
สปีชี่: Onchorhynchus mykiss (ปลาเรนโบว์เทราท์)
ระยะเวลา: 96 ช.ม.
ค่า (ความเป็นพิษ): 1.1 mg/l
ผลเพิ่มเติม / ข้อมูลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดสารหรือผลิตภัณฑ์
  ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ.  ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก.  ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง, รัฐ และท้องถิ่น.

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

DOT
  ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง:   ไม่มี
  ไม่เป็นอันตรายเมื่อขนส่ง:   สารนี้ไม่ถูกพิจารณว่าเป็นสารอันตรายสำหรับการขนส่ง.
IATA
  ไม่เป็นอันตรายเมื่อขนส่งทางเครื่องบิน:   ไม่เป็นอันตรายในการขนส่งทางอากาศ.

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การจัดกลุ่มตามคำสั่ง EU
  สัญลักษณ์ความเป็นอันตราย:   Xi
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   สารที่ทำให้ระคายเคือง.
  R: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   37 43
  ข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   ระคายเคืองต่อระบบหายใจ.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
  S: (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)   8 24/25 46
  ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   อย่าให้ภาชนะเปียก.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.  หากกลืนกิน, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วนและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้.
ข้อความการแบ่งประเภทและฉลากของประเทศสหรัฐอเมริกา
  สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย:   สารที่ทำให้ระคายเคือง.
  ข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยง:   ระคายเคืองต่อระบบหายใจ.  การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้.
  ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย:   อย่าให้ภาชนะเปียก.  ปิดภาชนะให้แน่นสนิท และเก็บในที่ที่อากาศระบายได้ดี.  สวมชุดและถุงมือป้องกันที่เหมาะสม.  หากกลืนกิน, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วนและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้.
ข้อมูลการควบคุมของแคนาดา
  จัดกลุ่มตามระบบข้อมูลสารอันตรายในสถานประกอบการ (WHMIS):   สารนี้ถูกจัดประเภทตามเงื่อนไขสารอันตรายของ CPR และ MSDS นี้มีข้อมูลทั้งหมดตามข้อกำหนดของ CPR.
  DSL:   ไม่
  NDSL:   ไม่

หมวดที่ 16 - ข้อมูลอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  สำหรับการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น.  ไม่ให้ใช้เป็นยา ในบ้านเรือน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ.
การรับประกัน
  เป็นที่เชื่อว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้อง แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพึงใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น.  ข้อความในเอกสารนี้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสม.  ไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใด ๆ ของผลิตภัณฑ์.  บริษัท Sigma-Aldrich จะไม่รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการสัมผัสสารข้างต้น.  ให้ดูหน้าหลังของใบส่งของหรือแผ่นการบรรจุสารสำหรับข้อความเพิ่มเติมและข้อกำหนดการขาย.  สงวนลิขสิทธิ์ 2004 บริษัท Sigma-Aldrich.  อนุญาตให้สำเนาไม่จำกัดสำหรับการใช้ภายในเท่านั้น.

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย