ETHYLENE GYLCOL, STANDARD FOR GC
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * Athylenglykol (German) * 1,2-Dihydroxyethane * 1,2-Ethandiol * 1,2-Ethanediol * Ethane-1,2-diol * Ethylene alcohol * Ethylene dihydrate * Ethylene glycol (ACGIH) * Glycol alcohol * Lutrol-9 * Macrogol 400 BPC * M.E.G. * Monoethylene glycol * NCI-C00920 * Norkool * Tescol * Dowtherm SR 1 * Ucar 17
หมายเลข CAS : 107-21-1
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
อาจจะเป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป / ระคายเคืองอย่างอ่อนต่อผิวหนัง / ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง / อาจทำอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ระบบประสาทส่วนกลาง, เกี่ยวกับทางเดินหายใจ, หัวใจ, ไต)
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
     ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดให้สนิท.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
     สารดูดความชื้น.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ, แว่นตานิรภัย, รองท้าบูทยาง และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด.  เมื่อหกรั่วไหล พื้นอาจจะลื่น.  เช็ดพื้นอย่างดี.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
     ห้ามฉีดน้ำโดยแรงใส่วัสดุที่กำลังติดไฟ อาจเกิดการกระเด็นได้.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #85978

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย