2-BUTOXYETHANOL, FOR HPLC-GC
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * BUCS * Butoksyetylowy alkohol (Polish) * 2-Butossi-etanolo (Italian) * 2-Butoxy-aethanol (German) * Butoxyethanol * n-Butoxyethanol * 2-Butoxyethanol * 2-Butoxy-1-ethanol * 2-Butoxyethanol (ACGIH:OSHA) * Butyl cellosolve (OSHA) * Butylcelosolv (Czech) * O-Butyl ethylene glycol * Butylglycol (French,German) * Butyl oxitol * Dowanol EB * Ektasolve EB * Ethylene glycol n-butyl ether * Ethylene glycol, monobutyl ether * Gafcol EB * Glycol butyl ether * Glycol ether EB * Glycol monobutyl ether * Jeffersol EB * Monobutyl ether of ethylene glycol * Monobutyl glycol ether * 3-Oxa-1-heptanol * Poly-Solv EB
หมายเลข CAS : 111-76-2
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
ของเหลวติดไฟ / เป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป / ทำให้เสียชีวิตเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง / ทำให้เสียชีวิตเมื่อกินเข้าไป / ระคายเคืองต่อผิวหนัง / ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง / คาดว่าอาจอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ระบบประสาทส่วนกลาง, เลือด, ไต, ตับ) / อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือ อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ / อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (เลือด) / เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
     ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดให้สนิท.
     ไม่เหมาะสม:  ลดการสัมผัสอากาศให้น้อยที่สุด.  ถ้าสงสัยว่าเกิดเปอร์ออกไซด์ อย่าเปิดหรือเคลื่อนย้ายภาชนะ.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
     อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     ให้ดูดซึมบนทรายหรือเวอร์มิคูไลต์และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับนำไปกำจัด.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ของเหลวซึ่งไหม้ไฟได้.

.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
     อันตรายจากการระเบิด:  อาจเกิดเปอร์ออกไซด์ที่ไม่ทราบความเสถียรแน่ชัด.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #20398

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย