CHROMIUM(VI) OXIDE, 99.9%
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * Anhydride chromique (French) * Anidride cromica (Italian) * Chrome (trioxyde de) (French) * Chromia (CrO3) * Chromic anhydride * Chromium oxide (Cr4O12) * Chromium trioxide * Chromium(6+) trioxide * Chromium(VI) oxide * Chromsaeureanhydrid (German) * Chromtrioxid (German) * Chroomtrioxyde (Dutch) * Chroomzuuranhydride (Dutch) * Cromo(triossido di) (Italian) * Monochromium trioxide * Puratronic chromium trioxide
หมายเลข CAS : 1333-82-0
อันตราย (ตามระบบ UN)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป

O

T+

N
การออกซิไดซ์.
เป็นพิษมาก.
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
ข้อชี้บ่งสำหรับอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
     อาจทำให้เกิดมะเร็ง.  อาจทำให้เกิดความเสียหายด้านพันธุกรรมซึ่งถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้.  ระเบิดได้เมื่อผสมกับสารที่ไหม้ไฟได้.  เป็นพิษด้วยเมื่อสัมผัสผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน.  เป็นพิษด้วยเมื่อสูดดม.  ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง.  การสูดดม และการสัมผัสทางผิวหนัง อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้.  เป็นพิษด้วย  เป็นอันตรายและก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพจากการได้รับสารเป็นเวลานานโดยการสูดดม.  อาจมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะเจริญพันธุ์บกพร่อง.  เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ.
     ก่อมะเร็ง  ประเภท 2 ก่อการกลายพันธุ์.  ประเภท 2 ระบบสืบพันธุ์.  ประเภท 3
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.  ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.
สุขลักษณะทั่วไป
     ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.  ถอดและล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที.  ทิ้งรองเท้าที่เปื้อน.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากวัสดุซึ่งไหม้ไฟได้, รวมทั้ง ความร้อน, ประกายไฟและเปลวไฟ.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
     สารดูดความชื้น.  ไวต่อความร้อน.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
     อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.  ใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.  การสัมผัสกับสารอื่นๆอาจก่อให้เกิดไฟได้.  อาจเร่งการเผาไหม้.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าเริ่มหายใจลำบาก, ให้ตามแพทย์มา.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #232653

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย