TITANIUM(IV) OXIDE EXTRA PURE, DAB, PH. EUR., B. P., PH. FRANC., U. S. P.
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * A-Fil Cream * Atlas white titanium dioxide * Austiox R-CR 3 * Bayertitan * Baytitan * Brookite * Calcotone White T * C.I. 77891 * C.I.  Pigment White 6 * Cosmetic White C47-5175 * Cosmetic White C47-9623 * C-Weiss 7 (German) * E 171 * Flamenco * Hombitan * Horse Head A-410 * Horse Head A-420 * Horse Head R-710 * KH 360 * Kronos * Kronos titanium dioxide * Levanox White RKB * NCI-C04240 * Pigment White 6 * Rayox * Runa RH20 * Rutiox CR * Tichlor * Tiofine * Tiona T.D. * Tioxide * Tipaque * Ti-Pure * Titafrance * Titandioxid (Swedish) * Titanium dioxide (ACGIH:OSHA) * Titanium peroxide * Titanox * Titanox 2010 * Titan White * Trioxide(S) * Tronox * Unitane * Unitane O-110 * Unitane O-220 * Unitane OR-150 * Unitane OR-340 * Unitane OR-342 * Unitane OR-350 * Unitane OR-540 * Unitane OR-640 * 1700 White * Zopaque * TITANIA
หมายเลข CAS : 13463-67-7
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง / อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือ อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ปอด (จากการสูดดม)) / อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นในระยะยาว
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
     ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  สวมหน้ากากป้องกันผุ่น.
     การป้องกันมือ:  ถุงมือป้องกัน
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  หลีกเลี่ยงการสูดดม.

.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดให้สนิท.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม เพื่อลดการสัมผัสผิวหนังและดวงตาให้น้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้หายใจเอาฝุ่นเข้าไป.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าเริ่มหายใจลำบาก, ให้ตามแพทย์มา.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #14027

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย