POTASSIUM CYANIDE
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * Cyanide of potassium * Cyanure de potassium (French) * Hydrocyanic acid, potassium salt * Potassium cyanide (ACGIH) * RCRA waste number P098
หมายเลข CAS : 151-50-8
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
ทำให้เสียชีวิตเมื่อกินเข้าไป / ทำให้เสียชีวิตเมื่อสัมผัสทางผิวหนัง / ระคายเคืองอย่างอ่อนต่อผิวหนัง / อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ระบบประสาทส่วนกลาง) / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ต่อมไทรอยด์, ไต, ตับ, ม้าม, ระบบประสาทส่วนกลาง) / เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ำ / เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นในระยะยาว
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.
สุขลักษณะทั่วไป
     ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดให้สนิท.  เก็บในที่แห้งและเย็น.
     สารที่เข้ากันไม่ได้:  ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ.
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
     ไวต่อแสงและความชื้น.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรด.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
     อพยพคนออกจากบริเวณ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด.  หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  โฟมที่เหมาะสม.
     ไม่เหมาะสม:  ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ดับสารนี้.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
     อันตรายจากการผจญเพลิง:  การฉีดพ่นน้ำสามารถใช้ดับไฟในพื้นที่มีไซยาไนด์และทำให้ภาชนะโลหะที่ลุกติดไฟเย็นลง.  อย่างไรก็ตาม, หากสารถูกน้ำหรือไอน้ำโดยตรงจะก่อให้เกิดการสลายตัวแล้วปล่อยแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เป็นพิษมากและปล่อยสารละลายไซยาไนด์ซึ่งเป็นอันตรายสูงมากออกมา ต้องไม่ทิ้งสารละลายนี้ลงในท่อระบายน้ำและทางน้ำโดยเด็ดขาด.  cyanide อาจเกิดของผสมที่ระเบิดได้ โดยบางครั้งอาจระเบิดได้ด้วยตัวเองกับ chlorates, nitrates และ nitrogen trichloride รวมทั้ง ammonia.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #60178

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย