METHANOL, 99.8+%, A.C.S. REAGENT
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * Alcool methylique (French) * Alcool metilico (Italian) * Bieleski's solution * Carbinol * Colonial Spirit * Columbian Spirit * Metanolo (Italian) * Methanol (ACGIH) * Methyl alcohol (DOT:OSHA) * Methylol * Methylalkohol (German) * Methyl hydrate * Methyl hydroxide * Metylowy alkohol (Polish) * Monohydroxymethane * Pyroxylic Spirit * RCRA waste number U154 * Wood alcohol * Wood naphtha * Wood Spirit
หมายเลข CAS : 67-56-1
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
ของเหลวไวไฟสูง / อาจจะเป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป / อาจทำอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (ระบบประสาทส่วนกลาง, อวัยวะสำหรับการมองเห็น, ความเป็นพิษต่อระบบร่างกาย) / อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือ อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ.  ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น.
สุขลักษณะทั่วไป
     ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า.  หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดภาชนะให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
     อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     คลุมด้วยปูนขาวแห้ง, ทราย, หรือโซดาแอช.  เก็บในภาชนะที่ปิดโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเคลื่อนย้ายออกสู่ที่โล่ง.  ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.
ข้อควรระวังเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
     อย่าปล่อยให้สารเข้าสู่ระบบระบายหรือระบบน้ำ.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  ละอองน้ำ.  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ของเหลวไวไฟ.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.
     อันตรายจากการระเบิด:  ไอระเหยอาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ.  ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่ถูกผิวหนัง, ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสาร.  ไปพบแพทย์.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่เข้าตา, ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.  ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง.  ไปพบแพทย์.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์ทันที.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte., Ltd.  Pasir Panjang Road 118529 Singapore, Catalog #179337

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย