ACETALDEHYDE, 99.5+%, A.C.S. REAGENT
ชื่อพ้อง:
  Synonyms * Acetaldehyd (German) * Acetaldehyde (ACGIH:OSHA) * Acetic aldehyde * Acetylaldehyde * Aldehyde acetique (French) * Aldeide acetica (Italian) * Ethanal * NCI-C56326 * Octowy aldehyd (Polish) * RCRA waste number U001
หมายเลข CAS : 75-07-0
อันตราย (ตามระบบ GHS)
อุปกรณ์ป้องกัน/ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
ของเหลวไวไฟสูงมาก / เป็นอันตรายเมื่อกินเข้าไป / ระคายเคืองต่อผิวหนัง / ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง / คาดว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม / คาดว่าอาจทำให้เกิดมะเร็ง / ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมาย (เกี่ยวกับทางเดินหายใจ, ระบบประสาท) / อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือ อาจทำให้เกิดอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ / เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ
การควบคุมเชิงวิศวกรรม
     ฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.  ใช้เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ.  ต้องมีเครื่องระบายอากาศ.
สุขลักษณะทั่วไป
     ถอดและล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที.  ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส.
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
     การป้องกันทางเดินหายใจ:  เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
     การป้องกันมือ:  ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี.
     การป้องกันดวงตา:  แว่นตาแบบก๊อกเกิลส์ที่ป้องกันสารเคมี.
ข้อปฏิบัติการใช้สาร
     คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย:  อย่าหายใจเอาไอระเหยเข้าไป.  ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า.  เปิดอย่างระมัดระวัง.  หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทั้งหมด.  เปิดภาชนะอย่างช้า ๆ เสมอ เพื่อให้แรงดันส่วนเกินออกได้.
การเก็บรักษา
     สภาวะสำหรับการเก็บ:  ปิดภาชนะให้สนิท.  เก็บให้ห่างจากความร้อน, ประกายไฟ, และเปลวไฟ.  เก็บภายใต้ไนโตรเจน.  เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
สิ่งที่ต้องมีเป็นพิเศษ:
     เก็บภายใต้แก๊สเฉื่อย.  อาจทำให้เกิดความดัน.  ไวต่ออากาศ.

ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้

การปฐมพยาบาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล
     อพยพคนออกจากบริเวณ.  ปิดแหล่งกำเนิดประกายไฟทุกแหล่ง.  ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ.
วิธีป้องกันภัยของบุคคล
     สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา.
วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล
     ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว.  คลุมด้วยตัวดูดซับถ่านกัมมันต์, และให้บรรจุลงภาชนะที่ปิดสนิท.  เคลื่อนย้ายออกนอกอาคาร.
อุปกรณ์ผจญเพลิง
     เหมาะสม:  Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม.
     ไม่เหมาะสม:  น้ำอาจมีประสิทธิผลในการทำให้เย็น, แต่อาจดับไฟไม่ได้.
ความเสี่ยงเฉพาะ
     อันตรายเฉพาะ:  ไวไฟอย่างยิ่ง.  ปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ.  ไอระเหยอาจเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและย้อนกลับมาติดไฟ.
     อันตรายจากการระเบิด:  อาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อน.  ภาชนะที่ปิดอยู่อาจแตกและระเบิดระหว่างปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่ควบคุมไม่ได้.  ไอระเหยอาจเกิดของผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ.
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง
     สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา.
วิธีเฉพาะสำหรับผจญเพลิง
     ใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะซึ่งถูกไฟเผาเย็นลง.
เมื่อสูดดมสาร
     ถ้าสูดดมเข้าไป, ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ.  ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน.
เมื่อสัมผัสสาร
     ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.
เมื่อสารเข้าตา
     ในกรณีที่สัมผัสกับสาร, ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
เมื่อกลืนกิน
     เมื่อกลืนกิน, ให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่.  ไปพบแพทย์.
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน
(ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย)
Reference: Sigma-Aldrich Pte Ltd #08-01 Citilink Warehouse Singapore 118529 Singapore, Catalog #402788

โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการนำข้อมูลไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้แปลมิอาจรับผิดชอบได้

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย ของจุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย