สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
หน้าที่:    
 พฤศจิกายน 2557
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความเห็น  (ร่าง) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)  เรื่อง “ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟรี!!
ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 18 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30 – 14.00 น.
 มิถุนายน 2557
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
โครงการอบรมสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ฟรี!!
ห้องสัมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 23 มิถุนายน 2557
เวลา 8.30 - 15.00
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมเผยแพร่ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ฟรี!!
ห้องบอลรูมเอบี ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน 2 มิถุนายน 2557
เวลา 9.00 - 15.00
 สิงหาคม 2556
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาพิจารณ์ “ร่างนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” ฟรี!!
ห้อง Lotus 3-4  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2556
เวลา 13.30-16.30
 สิงหาคม 2555
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ ๒”
ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2555
เวลา 9.00 - 15.30 น.
 กรกฎาคม 2555
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
เวทีสาธารณะ
การเสวนาเวทีสาธารณะ ฟรี!!
เรื่อง “สารเคมีในผลิตภัณฑ์ – รู้ไปทำไม”
ห้องมิ่งเมือง ชั้น  4  โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ 11 กรกฎาคม 2555
เวลา 8.30 - 13.00
 มีนาคม 2555
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ประชุมประชาพิจารณ์  “ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ฟรี!!
ห้องบอลรูม เอ ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 19 มีนาคม 2555
เวลา 8.30 - 13.30 น.
 มีนาคม 2554
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมายวัตถุอันตราย
กฎหมายและข้อควรรู้ สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2554
เวลา 8.30 - 16.30 น.
การสัมมนา SDS
การเตรียมข้อมูลและการเขียน Safety Data Sheet (SDS)
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 3 มีนาคม 2554
เวลา 8.30-16.30
 พฤศจิกายน 2553
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรมเรื่อง “ CLP กฎหมาย EU ที่ต้องรู้และเข้าใจ ”กฎหมาย C&L ใหม่ของ EU
โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ 11 พฤศจิกายน 2553
เวลา 8.30 - 16.30 น.
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH ข้อควรทราบสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
ห้อง จรัสเมือง 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 25 พฤศจิกายน 2553
เวลา 8.30-16.30 น.
 พฤษภาคม 2553
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
โรงแรมปทุมวัน พริ้นเซส (ข้างมาบุญครอง) 6 พฤษภาคม 2553
 มีนาคม 2553
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนา SDS
(M)SDS : guide for USERS and introduction for WRITERS
ห้อง De Park C. Jain ชั้น 1 ศศนิเวศ จุฬาฯ 26 มีนาคม 2553
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
ห้อง gamma ชั้น 2 โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ 25 มีนาคม 2553
การสัมมนา SDS
(M)SDS : guide for USERS and introduction for WRITERS
ห้อง De Park C. Jain ชั้น 1 ศศนิเวศ จุฬาฯ 18 มีนาคม 2553
 พฤศจิกายน 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม กฎหมาย REACH เบื้องต้น (REACH 101)
Board Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 12 พฤศจิกายน 2552
 ตุลาคม 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2552
 กันยายน 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 21 กันยายน 2552
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
Workshop ข้อมูลสารเคมี สิ่งที่การค้าวันนี้ ต้องใช้
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค และกรมวิทยาศาสตร์ 10 - 11 กันยายน 2552
 สิงหาคม 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2552
 มิถุนายน 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
REACH in Practice - Practical support for Exporters to Europe (การอบรม สำหรับผู้จะจดทะเบียนตาม REACH )
The Tawana Bangkok Hotel 22 - 23 มิถุนายน 2552
การสัมมนา SDS
การอบรมเรื่อง SDS เอกสารสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย (สารเคมี/เคมีภัณฑ์) ทางอากาศ
โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 4 มิถุนายน 2552
เวลา 8.30 - 12.00 น.
 พฤษภาคม 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
สัมมนา “SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”
ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่ อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 27 พฤษภาคม 2552
 มีนาคม 2552
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การสัมมนา REACH : the Basics and Updates Seminar
ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 19 มีนาคม 2552
 ตุลาคม 2551
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารการสัมมนา REACH : ที่มา ความสำคัญ และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย สามารถ download ได้แล้ว
ห้องอยุธยา โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค 29 - 30 ตุลาคม 2551
 กันยายน 2551
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ CSA และ SDS
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ 18 กันยายน 2551
 กรกฎาคม 2551
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 24 กรกฎาคม 2551
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารการสัมมนา REACH : 4 เดือนสุดท้าย โอกาสของผู้ประกอบการไทย เข้าตลาด EU สามารถ download ได้แล้ว
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551
 มิถุนายน 2551
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารประกอบการประชุม เตรียมตัวเข้าสู่ระบบ REACH อย่างชาญฉลาด
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 25 - 26 มิถุนายน 2551
 พฤษภาคม 2551
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือ “การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูง”
ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2551
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 ตุลาคม 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
Download files สัมมนา "ระเบียบ REACH มาแล้ว! ผู้ประกอบการไทยจะทำอย่างไรดี"
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 31 ตุลาคม 2550
เวลา 8.00
 กันยายน 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การสัมมนา Green Plastics กับมาตรฐานสารเคมี
เรื่อง REACH สำหรับผู้ประกอบการ ในห่วงโซ่พลาสติก
โรงแรมแชงกรี-ลา 25 กันยายน 2550
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การประชุม "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ REACH สำหรับผู้ประกอบการไทย"
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 14 กันยายน 2550
เวลา 8.30 - 17.00 น.
 สิงหาคม 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
การเสวนาเรื่อง สถานภาพองค์ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 7 สิงหาคม 2550
เวลา 9.00 น. - 12.00น.
 กรกฎาคม 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานข่าวกรองโรคและภัยจากสารเคมี
เรื่อง การจำแนกประเภทสารเคมีและการสืบค้นฐานข้อมูล
ห้องประชุม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2 - 6 กรกฎาคม 2550
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมวิชาการประจำปี TIAC ครั้งที่ 6
เรื่อง ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Safety Platform)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 27 กรกฎาคม 2550
เวลา 09.00 - 11.00น.
 พฤษภาคม 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 พฤษภาคม 2550
เวลา 13.00 - 16.30 น.
 เมษายน 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การใช้ฐานข้อมูล Chemtrack เพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี/ผลิตภัณฑ์
ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 30 เมษายน 2550
เวลา 9.30 - 16.00 น.
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เซ็นจูรี่ ปาร์ค 12 เมษายน 2550
เวลา 8.30 – 13.00 น.
 กุมภาพันธ์ 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การสัมมนา REACH : ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรป เรื่องใกล้หรือไกลของ Siam Cement Group
ห้องประชุมบริษัทเครือซีเมนต์ไทย 27 กุมภาพันธ์ 2550
 มกราคม 2550
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
REACH ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปที่ผู้ประกอบการไทย (ไม่อยาก) เกี่ยวข้อง
ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2550
เวลา 9:00 - 16:00 น.
 ธันวาคม 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ผลกระทบของระเบียบของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมเซรามิกและแก้วไทย
ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2549
เวลา 09:00-16:00น.
 มิถุนายน 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
เวทีสาธารณะ
การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี : สืบจากประสบการณ์
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 1 มิถุนายน 2549
เวลา 13.30-16.30 น.
 พฤษภาคม 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล: ความร่วมใจเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าไทย
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนโยธี 10 พฤษภาคม 2549
เวลา 12:30 - 16:30 น.
 เมษายน 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
เวทีสาธารณะ
ธุรกิจเอกชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 20 เมษายน 2549
เวลา 13.30 - 16.30 น.
 มีนาคม 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ห้องปฏิบัติการไทยไปสู่ OECD - GLP ได้หรือไม่
ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 27 มีนาคม 2549
เวลา 12:30 - 17:00 น.
เวทีสาธารณะ
มองการจัดการความปลอดภัยสารเคมีผ่านข้อมูล : ของเสียอันตราย
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 2 มีนาคม 2549
เวลา 13.30 - 16.30 น.
 กุมภาพันธ์ 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
เวทีสาธารณะ
มองการจัดการความปลอดภัยสารเคมีผ่านข้อมูล : สารเคมี
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 23 กุมภาพันธ์ 2549
เวลา 13.30 - 16.30 น.
เวทีสาธารณะ
ศักดิ์ศรีห้องปฏิบัติการไทย: ความปลอดภัยของผู้บริโภค
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 9 กุมภาพันธ์ 2549
เวลา 13.30 -16.30 น.
 มกราคม 2549
  การประชุม สถานที่ประชุม วันที่ประชุม
เวทีสาธารณะ
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดทำ National Chemicals Management Profile
ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อาคาร เอส เอ็ม เทาเวอร์ ชั้น 14 26 มกราคม 2549
เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735648
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546