สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
REACH ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปที่ผู้ประกอบการไทย (ไม่อยาก) เกี่ยวข้อง
สถานที่ประชุม: ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 23 มกราคม 2550 เวลา 9:00 - 16:00 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการสัมมนา
สกว. กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าของอุตสาหกรรมไทย
โดย รศ.สุชาตา ชินะจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)
สาระเกี่ยวกับ REACH : ความเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการไทย
โดย รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจดทะเบียน การประเมินและการอนุญาต
โดย ณภัทร คุณาจิตพิมล
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ต้องใช้ในระเบียบ REACH
โดย  ขวัญนภัส สรโชติ
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การให้ข้อมูลกับการรักษาความลับทางการค้า
โดย รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
สำนักสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้องปฏิบัติการ ผู้นำทางอุตสาหกรรมไทยในระบบ REACH
โดย หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง
โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Conformity Assessment สำคัญอย่างไร  ในโลกของการค้า
โดย ชัยยง  กฤตผลชัย
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ถาม-ตอบ
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340905
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546