สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
สถานที่ประชุม: ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ประชุม: 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ดาวน์โหลด:
สรุปการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย


          เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2550 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยสารเคมี  ภายใต้การสนับสนุนจาก สกว. ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบันทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีกันอย่างกว้างขว้าง

         ในการประชุมได้เชิญ  ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์  จากภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง NanoSafety : Status and Trends of Global Development  ซึ่งมีสาระโดยสรุป ดังนี้

         อนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร ( 10-9 nm ) หรือที่เรียกว่า “ อนุภาคนาโน ”  สามารถแพร่กระจายและแทรกซึมได้ง่ายกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ รวมทั้งมีพื้นที่ผิวต่อมวลสูงมาก จึงอาจจะทำให้สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางปฏิกิริยาได้ในขณะที่อนุภาคขนาดใหญ่ไม่สามารถทำได้ จากลักษณะเด่นที่กล่าวมานี้ถ้ามีการเข้าสู่ร่างกายหรือแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ เช่นกรณีที่มีการตรวจพบอนุภาคนาโนของโลหะหนักหลายชนิดในไตของทหารสหรัฐอเมริกาหลายนาย ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในหัวกระสุนเจาะเกราะที่ใช้ในสงคราม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาผลกระทบของอนุภาคนาโนต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  เช่น สหรัฐอเมริกา  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  ญี่ปุ่น และจีน มีความเคลื่อนไหวในการศึกษาเกี่ยวกับด้าน  Nano Safety เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้องค์การต่างๆ ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น OECD หรือ ISO ก็ให้ความสำคัญในด้าน  Nano Safety  ด้วยเช่นกัน  ซึ่งจะเห็นได้จากมีการจัดตั้งคณะทำงานและเวทีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้

         ความเคลื่อนไหวในการศึกษาเกี่ยวกับด้าน Nano Safety ในประเทศต่างๆ มีดังนี้ (รายละเอียดแสดงในเอกสารประกอบการประชุม)

         ประเทศสหรัฐอเมริกา

                   - National Nanotechnology Initiative (NNI) มีการกำหนดแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (Environmental Health and Safety ; nano EHS) ในปี ค.ศ. 2008 สูงขึ้นกว่าในปี ค.ศ. 2007 ถึง 12.1% ซึ่งเป็นด้านที่มีอัตราการเพิ่มที่สูงที่สุด

                   - หน่วยงานต่างๆ เช่น EPA  มีการจัดตั้งโครงการนาโนเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

         กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป มีการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น

                   - NANOSAFE การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับโลก การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดขั้นสูง การพัฒนากระบวนการป้องกันในอุตสาหกรรมเพื่อการใช้วัสดุนาโนอย่างปลอดภัย

                   - NANOSH ศึกษาลักษณะและการสัมผัสในห้องปฏิบัติการและสถานประกอบการของวัสดุนาโน  รวมทั้งทำการประเมินในด้าน genotoxicity inflammation และ Microvascular effects

                   - NanoPhathology ศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคนาโนในสิ่งมีชีวิต

                   - NanoFate ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม (environmental fate) ของอนุภาคนาโน และศึกษาความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

                   - NanoCYCLE (โครงการในอนาคต) ศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์นาโน

         ประเทศเยอรมนี

                   - จัดตั้งโครงการ NanoCare ดำเนินการศึกษาตั้งแต่การผลิตอนุภาคนาโนที่ปัจจัย (parameter) ต่างๆ การวิเคราะห์ลักษณะของอนุภาค การทดสอบทั้ง In vitro และ In vivo เพื่อระบุความเป็นอันตราย รวมทั้งการศึกษาด้าน Occupational Exposure

         ประเทศญี่ปุ่น

                   - New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ศึกษาการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับวัสดุนาโน (Nanomaterial)ที่มีการผลิตขึ้นทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของวัสดุนาโนนั้นๆ

         ประเทศจีน

                   - จัดตั้งห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแห่งชาติ (China Nanosafety Lab)

         นอกจากนี้ ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นาโนที่มีการวางจำหน่ายในตลาด ซึ่งพบว่าในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมามีจำนวนผลิตภัณฑ์นาโนวางจำหน่ายในตลาดเพิ่ม
ขึ้นมากกว่าเท่าตัว โดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายสูงที่สุด คือเสื้อผ้าและเครื่องสำอาง โดยประเทศที่มีการผลิตสูงที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา และวัสดุที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด คือ เงิน ( silver (Ag) )  และจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศก็พบว่ามีแนวโน้มงานวิจัยเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ Nano Toxicity เพิ่มมากขึ้นด้วย 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003375
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546