สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
การเสวนาเรื่อง สถานภาพองค์ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
สถานที่ประชุม: ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ประชุม: 7 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 น. - 12.00น.
ดาวน์โหลด:
Nano Safety
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
การเสวนาเรื่อง สถานภาพองค์ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
สถานที่ประชุม ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ประชุม 7 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โครงการฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการเสวนาวิชาการ โดยมีการนำเสนอผลการศึกษา 2 เรื่องคือ

1. สถานภาพองค์ความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยี
โดย ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผลการศึกษาการดำเนินงานด้าน Nanosafety
โดย ดร.สุพิณ แสงสุข และ ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ

การเสวนาเริ่มต้นด้วยการอธิบายลักษณะของวัสดุนาโน รวมทั้งการตระหนักถึงความปลอดภัยของวัสดุเหล่านี้ หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Nanosafety ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นและจีน ซึ่งขณะนี้องค์กรระดับโลกก็ให้ความสนใจเช่นกัน เช่นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ต่อจากนั้นมีการบรรยายโดยสรุปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี ที่มีวางขายในท้องตลาดแล้ว ซึ่งพบว่ามีจำนวนมากกว่า 500 รายการ รวมถึงการวิเคราะห์จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัยในฐานข้อมูลสากล ซึ่งพบว่ามีน้อยมาก เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีโดยรวม และมีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่ตรวจพบความเป็นพิษของวัสดุนาโนชนิดต่างๆด้วย

หลังจากที่เปิดให้มีการอภิปราย ได้ทราบข้อมูลจากตัวแทนของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าขณะนี้ทางศูนย์ฯ กำลังมีแผนการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลว่าประเทศไทยโดยความร่วมมือของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร ของ ISO TC 229 ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนาโนเทคโนโลยี สำหรับงานที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจะทำในระยะแรก คือการให้บริการทดสอบสินค้า เนื่องจากขณะนี้มีโฆษณาเกินจริงเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วงแรกนี้ ยังไม่มีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเฝ้าระวังหลังจากที่สินค้าออกสู่ท้องตลาดแล้ว และเมื่อมีการร้องเรียนจากผู้บริโภค
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340933
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546