สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
Download files สัมมนา "ระเบียบ REACH มาแล้ว! ผู้ประกอบการไทยจะทำอย่างไรดี"
สถานที่ประชุม: ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
วันที่ประชุม: 31 ตุลาคม 2550 เวลา 8.00
ดาวน์โหลด:
รายละเอียดการประชุม (seminar's programme)
กิจกรรม REACH ในไทย
กิจกรรม REACH ในประเทศไทย
โดย รศ.สุฃาตา ชินะจิตร
การดำเนินการ กิจกรรม เกี่ยวกับ REACH ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัย เพื่อเตรียมพร้อมการประกาศใช้ REACH ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550
การกำหนดทิศทางและบทบาทใน REACH
โดย รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา
บทบาทหน้าที่ใน REACH ต่างกันเมื่ออยู่คนละตำแหน่งใน supply chain ท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านอยู่ที่ใดใน supply chain เพื่อกำหนดบทบาทตัวเองได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดีต้องระบุให้ได้เสียก่อนว่าตนผลิต ขาย สินค้าประเภทใด สารเคมี เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เพราะประเภทสินค้าเหล่านี้จะเป็นตัวบังคับหน้าที่ใน REACH
ตาม REACH อย่างไรให้ทัน
โดย คุณอรสุรางค์ อ้นจันทึก
มี website และเอกสารต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านติดตาม REACH ได้
เช่น Navigator, โครงการ RIP เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนและการขออนุญาตตามกฎหมาย REACH
โดยคุณขวัญนภัส สรโชติ
ข้อมูลการจดทะเบียนมีความแตกต่างกันขึ้นกับปริมาณน้ำหนักและความเป็นพิษของสารเคมี โดยข้อมูลบางอย่างสามารถแบ่งปันกันได้ ข้อมูลบางอย่างต้องจัดทำขึ้นมาเอง ส่วนข้อมูลการขออนุญาตนั้นไม่มีปริมาณ น้ำหนักเข้ามาควบคุม อย่างไรก็ตามก่อนจะจัดเตรียมข้อมูลควรระบุชื่อสารเคมีให้ถูกต้องเสียก่อน
การสื่อสารข้อมูลการใช้สารเคมี
โดยคุณณภัทร คุณาจิตพิมล
REACH บังคับให้สื่อสารการใช้สารเคมีระหว่างกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะสื่อสารอย่างไรโดยไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินจำเป็น อีกทั้งข้อมูลการใช้สารเคมีและมาตรการลดความเสี่ยงนั้นต้องส่งต่อไปให้ผู้ผลิตเพื่อจัดทำ ES ด้วย
การต่อรองและตัวช่วยที่น่าสนใจ
โดยคุณรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
การต่อรองมีความสำคัญอย่างยิ่งใน REACH แต่ก่อนที่จะต่อรองได้ ต้องทราบถึงบทบาท หน้าที่ และเนื้อหากฎหมาย REACH ให้เข้าใจเสียก่อน
และมีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถนำมาใช้ได้มีบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340931
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546