สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือ “การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูง”
สถานที่ประชุม: ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันที่ประชุม: 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดาวน์โหลด:
จดหมายเชิญ
รายละเอียดและกำหนดการ
แบบตอบรับและแผนที่
          ด้วยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินงาน “โครงการจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ: คู่มือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรม”  และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำเข้า การขนส่ง การเก็บ การใช้ และการกำจัดกากของเสียจากสารเคมีอันตรายสูง และเพื่อให้การจัดทำคู่มือดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ จึงได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือ “การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551  เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

         สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน รวม 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือ “การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรม” ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมในแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 13  พฤษภาคม 2551 อนึ่ง ร่างคู่มือ “การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรม” จะจัดส่งให้เฉพาะกับผู้ที่ได้รับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ศึกษาล่วงหน้า และหากมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อ นางสาวจุฑามาศ  ทรัพย์ประดิษฐ์  ผู้ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-3962 หรือ 089-794-8883  โทรสาร 02-219-2251
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003403
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546