สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ CSA และ SDS
สถานที่ประชุม: โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ
วันที่ประชุม: 18 กันยายน 2551
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
http://www.chemtrack.org/meeting-announce-20080918.asp


กฎหมาย REACH กำหนดให้ยื่น Chemical Safety Report (CSR) ประกอบเอกสารการจดทะเบียน (Registration Dossier) เมื่อส่งสารเคมีในรูป สารเคมี ในเคมีภัณฑ์ และในผลิตภัณฑ์ มากกว่า 10 ตัน/ปี

การจัดทำ CSR นั้น ต้องปฏิบัติตามคู่มือ Guidance on information requirements and chemical safety assessment ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติหลายขั้นตอน ผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

SDS ก็เป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดของกฎหมาย REACH เพื่อใช้ในการสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน การจัดทำ SDS ให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

การระดมความคิดเห็นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมาย REACH และหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยของสารเคมี

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด !!! ปิดรับสมัคร 12 กันยายน 2551 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 15 กันยายน 2551
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340925
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546