สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
เอกสารการสัมมนา REACH : ที่มา ความสำคัญ และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย สามารถ download ได้แล้ว
สถานที่ประชุม: ห้องอยุธยา โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค
วันที่ประชุม: 29 - 30 ตุลาคม 2551
ดาวน์โหลด:
กำหนดการประชุม
ใกล้ตัวหรือไกลตัว-ผลกระทบที่คาดไม่ถึงของมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรป
โดย นายสุภัฒ สงวนดีกุล
ผอ. สำนักอาเซียน กรมเจราการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ REACH และสาระสำคัญของ REACH
โดย น.ส.กฤษณา เพ็ชรเจริญ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
น.ส.สุวัฒนา พรมมีเดช ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
กระบวนการของ REACH
โดย ดร.กิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบ
โดย น.ส.ปานทอง ศรีคัฒนพรหม สำนักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การจดทะเบียนล่วงหน้า
โดย ดร. ออรัศ คงพานิช ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การจดทะเบียน
โดย ดร. ดุลาลัย เสฐจินตนิน สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ REACH
โดย น.ส.วลัยพร มุขสุวรรณ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
ตัวอย่างการพิจารณาสารเคมี / เคมีภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์ และการเรียกชื่อสาร
ดร.วันดี ลือสายวงศ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.ปารมี เพ็งปรีชา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กฎหมาย REACH เป็นกฎหมายควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551)
ผู้ประกอบการไทยยังมีข้อเข้าใจผิดหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย REACH เช่น

~  ไม่ได้ผลิตสารเคมี จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
~  ไม่ได้ส่งออกไป EU จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
~  เป็น SME ผลิตตามคำสั่งของผู้ประกอบการ   รายใหญ่ จึงไม่เกี่ยวกับ REACH
~  ต้องดำเนินการตามกฎหมาย REACH อย่างไร

การสัมมนาจัดระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2551 เนื้อหาสัมมนาเหมือนกัน
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003397
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546