สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
สัมมนา “SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”
สถานที่ประชุม: ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่ อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่ประชุม: 27 พฤษภาคม 2552
ดาวน์โหลด:
กำหนดการสัมมนา
แผนที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
REACH เรื่องที่ต่อรองได้
REACH คืออะไร
ข้อกำหนดและการดำเนินงานของ REACH
การบริหารจัดการ REACH เบื้องต้น
โจทย์ที่ SMEs ต้องตอบ
การที่สหภาพยุโรปบังคับให้ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนและหรือขออนุญาตใช้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในสินค้า โดยประกาศใช้กฎหมาย REACH เพื่อควบคุมกำกับดูแลการผลิตและการใช้สารเคมีภายในสหภาพยุโรปซึ่งครอบคลุมถึงสารเคมีในผลิตภัณฑ์ด้วย ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย แม้จะมิได้ส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย เพราะอาจมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของตนต้องการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป

และแม้ว่าผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่ต้องดำเนินการจดทะเบียน เพราะผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปยอมรับภาระนี้ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องดำเนินการเกี่ยวกับ REACH คือ การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสารเคมีในสินค้าของตน เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าใช้ดำเนินการเกี่ยวกับ REACH ต่อไปได้

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยบางส่วน จึงถูกผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ดำเนินการ REACH และบางส่วนถูกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสารเคมีในสินค้า โดยอ้างว่าต้องนำไปดำเนินการเกี่ยวกับ REACH หรือถูกสอบถามว่าได้การดำเนินการใด ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการนำสินค้าเข้าสหภาพยุโรปตามกฎหมาย REACH หรือไม่ อย่างไร ทำให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ต้องการทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย REACH และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สามารถขายสินค้าของตนได้ การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมาย ข้อกำหนดและประเด็นสำคัญของ REACH ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ REACH ได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น  

 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003444
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546