สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
อบรมเรื่อง “ CLP กฎหมาย EU ที่ต้องรู้และเข้าใจ ”
สถานที่ประชุม: โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์
วันที่ประชุม: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
CLP (Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures)  กฎหมายของสหภาพยุโรปฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อการจำแนกประเภท       ติดฉลากและบรรจุหีบห่อสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับระบบ GHS หรือ Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals ที่สมาชิกองค์การสหประชาติตกลงใช้ร่วมกัน

ข้อกำหนดของ CLP เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ซึ่งต้องใช้ในการสื่อสารภายในห่วงโซ่อุปทานตามข้อกำหนดของกฎหมาย REACH ที่บังคับให้ผู้นำเข้าสินค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติ มิฉะนั้นจะนำเข้าสินค้าไม่ได้ (No Data No Market)

ระบบการจำแนกประเภทของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ใหม่ของ CLP มีผลกระทบต่อการจำแนกและการติดฉลากที่ผู้ประกอบการผลิต การจำหน่าย และ การขนส่ง จำเป็นต้องรู้และเข้าใจชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศมิใช่แค่สหภาพยุโรปเท่านั้นเพราะสาระสำคัญของ CLP นี้มาจากระบบ GHS ซึ่งทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม

การอบรมนี้จะทำให้ท่านทราบ :
-  ระบบการจำแนกและติดฉลากสารเคมีและเคมีภัณฑ์
-  ข้อกำหนดของกฎหมาย CLP
-   ความสัมพันธ์ระหว่าง CLP และกฎหมายอื่นๆ ของ EU
-   แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย CLP

อัตราค่าลงทะเบียน :  2,500 บาท / ท่าน (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 ท่าน)

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัญชี ออมทรัพย์ สาขา สยามสแควร์
ชื่อบัญชี "ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก (NRC-EHWM)"
เลขที่บัญชี 123-130125-7

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 02 219-2251 หรือ ehwm_training@hotmail.com

หรือ

Pay to :          National Center of Excellence for Environmental and

                       Hazardous Waste Management

Acct. Name :     EHWM/RESEARCH

Acct. No. :        123-1-30125-7

Bank :              Bank of Ayudhya Public Co., Ltd.

Branch :            Siam Square Branchสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.ขวัญนภัส / น.ส.พลอย
โทรศัพท์ 02-218-4251, 02-218-3949 โทรสาร 0-2219-2251
E-mail : ReachCoach@gmail.com หรือ ehwm_training@hotmail.com  

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 ท่าน
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003458
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546