สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
ประชุมประชาพิจารณ์  “ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย”
สถานที่ประชุม: ห้องบอลรูม เอ ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 19 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 - 13.30 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แนวคิดและการดำเนินงานโครงการ
สรุปผลงานระยะที่ 1 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การมาตรฐานเพื่อพัฒนา ESPReL อย่างยั่งยืน
แนะนำ ESPReL website
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
แบบแสดงข้อคิดเห็นแนวปฏิบัติฯ และคู่มือการประเมินฯ
แบบแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
          "โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย" เป็นโครงการที่เกิดจากการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกิดมาตรฐานการดำเนินงานวิจัยในประเทศโดยการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการวิจัยเฉพาะด้านในหลายๆ ด้าน เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง และจริยธรรมในการดำเนินงานวิจัย สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยนั้น วช.ให้ความสำคัญและมีนโยบายให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกับการทำให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นและอาจใช้เป็นประโยชน์กับการบริหารการจัดสรรทุนวิจัยในอนาคตได้ด้วย
         การดำเนินการโครงการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้เห็นชอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัย ที่สนใจร่วมเป็นห้องปฏิบัติการนำร่อง 13 แห่ง ใน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต่อมามีห้องปฏิบัติการ 6 แห่ง ใน 4 หน่วยงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับห้องปฏิบัติการวิจัยนำร่อง คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์
       เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การดำเนินงาน
         สร้างภาคีความร่วมมือโดยใช้การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอรูปแบบการดำเนินงานของภาคีสมาชิกตั้งแต่การเก็บข้อมูลสารเคมี การจัดการของเสีย ตลอดจนการรวมการจัดการสารเคมีเข้าไปในระบบประกันคุณภาพ  พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการศึกษาแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศ  และประสบการณ์การดำเนินงานของภาคีสมาชิกมาจัดกลุ่มประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อนำไปจัดทำ “แนวปฏิบัติฯ ที่ดี”  ที่ประกอบด้วย 7 ประเด็น คือ การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พื้นฐาน และการจัดการข้อมูลและเอกสาร การจัดทำ “แนวปฏิบัติฯ” มีกระบวนการสร้างดัชนีชี้วัด ที่ออกมาในรูปของ Checklists สำหรับใช้สำรวจสถานภาพเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก หลังจากนั้นภาคีห้องปฏิบัติการได้ใช้ Checklists สำรวจประเมินตนเอง วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ระหว่างสถานภาพเบื้องต้นกับ“แนวปฏิบัติฯ”   ตามด้วยการทำแผนที่ผลลัพธ์และจัดลำดับความสำคัญเพื่อการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตนเอง

ผลผลิตที่สรุปนำเสนอเพื่อประชาพิจารณ์
         1. แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
         2. คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
         3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา/ น.ส.ขวัญนภัส  สรโชติ
โทรศัพท์ 02-218-4250, 02-218-4251 โทรสาร 0-2219-2250
E-mail : Labsafe.team@gmail.com
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341009
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546