สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
เวทีสาธารณะ
การเสวนาเวทีสาธารณะ
เรื่อง “สารเคมีในผลิตภัณฑ์ – รู้ไปทำไม”
สถานที่ประชุม: ห้องมิ่งเมือง ชั้น  4  โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์
วันที่ประชุม: 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 - 13.00
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าร่วมเสวนา
บทความนำ: สารเคมีในผลิตภัณฑ์รู้ไปทำไม
                     การจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับสากล  และอยู่ในยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (Strategic Approach to the International Chemicals Management: SAICM)  ซึ่งประเทศต่างๆ ได้มีความพยายามในการแสวงหามาตรการและเครื่องมือมาใช้ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่ประชาชน
                    สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Chemicals in Products หรือ CiPs) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มุ่งหวังให้เกิดข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งต่อกันได้ตลอดสายโซ่อุปทาน  ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีบทบาทในการนำความรู้ทางวิชาการไปสู่การจัดการระดับนโยบายและการปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ  โดยหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ ศสอ. ได้ริเริ่มจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการอ้างอิงและสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผ่านทางเว็บไซต์ www.chemtrack.org โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานในระหว่างปี
พ.ศ. 2545-2552  ดังนั้น สารเคมีในผลิตภัณฑ์ หรือ CiPs  จึงนับเป็นอีกหนึ่งความคิดริเริ่มที่ ศสอ. เล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการความปลอดภัยทางเคมีที่สามารถต่อยอดให้เกิดการจัดการความรู้สู่ผู้บริโภคและสาธารณชนโดยเชื่อมโยงกับฐานความรู้เดิม
                    เพื่อให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ศสอ. จึงได้จัดการเสวนาเวทีสาธารณะเรื่อง  “สารเคมีในผลิตภัณฑ์ - รู้ไปทำไม” ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 13.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และหาทางเลือกในการสร้างแนวคิดร่วมกัน
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003474
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546