สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ ๒”
สถานที่ประชุม: ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
วันที่ประชุม: 21 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 15.30 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร - ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม
แผนที่โรงแรมมารวย การ์เด้น
           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ด้วยความปลอดภัย จึงสนับสนุน “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)” ขึ้นในระยะที่ ๑ (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบาย โดยมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานสามารถสร้างภาคีห้องปฏิบัติการจำนวน ๒๐ แห่ง และเครื่องมือสำหรับใช้ในการขยายผลเป็นเอกสาร ๒ เล่ม ได้แก่ “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” และ “คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

            สำหรับโครงการระยะที่ ๒ วช. ได้มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการตัวอย่างและเครือข่ายการขยายผลในระยะยาวต่อไป วช. จึงจัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ระยะที่ ๒” ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

แนะนำโครงการ
http://www.chemtrack.org/esprel/about.asp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา/ น.ส.สุทธิรัตน์ ลิศนันท์
โทรศัพท์ 02-218-4250, 02-218-4251 โทรสาร 0-2219-2250
E-mail : Labsafe.team@gmail.com
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48003471
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546