สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาพิจารณ์ “ร่างนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”
สถานที่ประชุม: ห้อง Lotus 3-4  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 27 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.30
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำ “ร่างนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา”   เพื่อกำหนดเป็นนโยบายฯ ในการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยในสถาบันการศึกษา โดยมุ่งที่จะสร้างเครื่องมือทั้งมาตรการจูงใจและบังคับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการและความตระหนักในการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและปลอดภัย วช.จะทำประชาพิจารณ์โดยเสนอร่างนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานต่อไป ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556  เวลา13.30-16.30 น. ห้อง Lotus 3-4  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาสมัครลงทะเบียนได้ที่ http://www.researchexpo-register.com/
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341008
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546