สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
การประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความเห็น  (ร่าง) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
สถานที่ประชุม: ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ประชุม: 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ดาวน์โหลด:
กำหนดการ
          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เห็นความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมห้องปฏิบัติการปลอดภัย จึงได้เตรียมความพร้อมโดยสนับสนุน “โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practices in Research Laboratory in Thailand , ESPReL)"  ซึ่งได้พัฒนาผลผลิตหลายประการที่ทำให้ วช. มีความพร้อมในการดำเนินงานและประกาศ  “ นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย” ดังนี้

         1. วช.มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
         2. วช.มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยให้เป็นตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษา
         3. วช.มุ่งที่จะสร้างเครื่องมือมาตรการทั้งมาตรการจูงใจและบังคับที่จะทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการและความตระหนักในความปลอดภัย
         4. วช.มุ่งที่จะใช้วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง และเทคโนโลยีการสื่อสารของ ESPReL เป็นเครื่องมือในการยกระดับและสร้างความตระหนักในความปลอดภัย
         5. วช.จะพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดการให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างคน สร้างเครื่องมือให้เกิดในระบบองค์กร
         6. วช.มุ่งที่จะใช้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการจัดการความปลอดภัย
     
         ผลผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการ ESPReL คือ “(ร่าง) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี” ซึ่งหากนำเข้าสู่ระบบการมาตรฐานของประเทศได้ ย่อมทำให้กิจการนี้มีความหมายในทางปฏิบัติดีขึ้น วช. จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดกลไกดังกล่าว ผลักดันให้ (ร่าง)มาตรฐานฯ ดังกล่าว เป็นที่ยอมรับและประกาศใช้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ต่อไป

         เพื่อให้เกิดรูปธรรมของความร่วมมือระหว่าง วช. และ สมอ. ในการนี้ วช. และ สมอ. จะจัดให้มี  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)  เรื่อง “ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน”ระหว่าง วช. กับ สมอ. และจัดประชุมประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความเห็น (ร่าง) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี  ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังรายละเอียดในกำหนดการประชุม

         ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://labsafety.nrct.go.th/register
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45341005
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546