สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
การสัมมนา SDS
การประชุมเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการไทย
นาโนเทคโนโลยีและความปลอดภัย
เวทีสาธารณะ
การอบรม/บรรยายที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
การสัมมนาเรื่อง กฎหมายวัตถุอันตราย
  การสัมมนาเรื่อง กฎหมาย REACH
หน้าที่:    
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
6 พฤษภาคม 2553
สถานที่:
โรงแรมปทุมวัน พริ้นเซส (ข้างมาบุญครอง)
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
สัมมนา “SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”
วันที่ประชุม:
27 พฤษภาคม 2552
สถานที่:
ชั้น 6 ห้องประชุมใหญ่ อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
[รายละเอียด]
กำหนดการสัมมนา
แผนที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
REACH เรื่องที่ต่อรองได้
REACH คืออะไร
ข้อกำหนดและการดำเนินงานของ REACH
การบริหารจัดการ REACH เบื้องต้น
โจทย์ที่ SMEs ต้องตอบ
อบรม กฎหมาย REACH เบื้องต้น (REACH 101)
วันที่ประชุม:
12 พฤศจิกายน 2552
สถานที่:
Board Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
[รายละเอียด]
รายละเอียดและกำหนดการประชุม
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
25 มีนาคม 2553
สถานที่:
ห้อง gamma ชั้น 2 โรงแรม Pullman ซอยรางน้ำ
[รายละเอียด]
กำหนดการและรายละเอียดการอบรม
แผนที่โรงแรม pullman
REACH ระเบียบสารเคมีสหภาพยุโรปที่ผู้ประกอบการไทย (ไม่อยาก) เกี่ยวข้อง
วันที่ประชุม:
23 มกราคม 2550 เวลา 9:00 - 16:00 น.
สถานที่:
ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
กำหนดการสัมมนา
สกว. กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าของอุตสาหกรรมไทย
สาระเกี่ยวกับ REACH : ความเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการไทย
การจดทะเบียน การประเมินและการอนุญาต
ข้อมูลที่ต้องใช้ในระเบียบ REACH
การให้ข้อมูลกับการรักษาความลับทางการค้า
ห้องปฏิบัติการ ผู้นำทางอุตสาหกรรมไทยในระบบ REACH
Conformity Assessment สำคัญอย่างไร  ในโลกของการค้า
ถาม-ตอบ
การประชุม "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ REACH สำหรับผู้ประกอบการไทย"
วันที่ประชุม:
14 กันยายน 2550 เวลา 8.30 - 17.00 น.
สถานที่:
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
[รายละเอียด]
Thai Government Offices Prepared for REACH
Overview of REACH and Implementation Guidance Registration
How will the Authorization Process under REACH affect you ?
Pre - registration & SIEF Formation & Data Sharing and Consortium: CBI, Competition Law, Only Representative
IUCLID 5 / REACH IT
Solvay’s Experiences in Implementing REACH
Download files สัมมนา "ระเบียบ REACH มาแล้ว! ผู้ประกอบการไทยจะทำอย่างไรดี"
วันที่ประชุม:
31 ตุลาคม 2550 เวลา 8.00
สถานที่:
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
[รายละเอียด]
รายละเอียดการประชุม (seminar's programme)
กิจกรรม REACH ในไทย
การกำหนดทิศทางและบทบาทใน REACH
ตาม REACH อย่างไรให้ทัน
ข้อมูลสำหรับการจดทะเบียนและการขออนุญาตตามกฎหมาย REACH
การสื่อสารข้อมูลการใช้สารเคมี
การต่อรองและตัวช่วยที่น่าสนใจ
กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่
วันที่ประชุม:
24 กรกฎาคม 2551
สถานที่:
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
[รายละเอียด]
แนะนำกฎหมาย REACH และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
แกะรอย REACH
ข้อแนะนำการบริการจัดการ REACH เบื้องต้น
รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา "กฎหมาย REACH ไม่รู้ ไม่รอดแน่ "
การประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำ CSA และ SDS
วันที่ประชุม:
18 กันยายน 2551
สถานที่:
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
เอกสารการสัมมนา REACH : ที่มา ความสำคัญ และผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย สามารถ download ได้แล้ว
วันที่ประชุม:
29 - 30 ตุลาคม 2551
สถานที่:
ห้องอยุธยา โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
ใกล้ตัวหรือไกลตัว-ผลกระทบที่คาดไม่ถึงของมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ REACH และสาระสำคัญของ REACH
กระบวนการของ REACH
การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบ
การจดทะเบียนล่วงหน้า
การจดทะเบียน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ REACH
ตัวอย่างการพิจารณาสารเคมี / เคมีภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์ และการเรียกชื่อสาร
การสัมมนา REACH : the Basics and Updates Seminar
วันที่ประชุม:
19 มีนาคม 2552
สถานที่:
ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน
แนะนำการสัมมนา
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
27 สิงหาคม 2552
สถานที่:
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
21 กันยายน 2552
สถานที่:
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
อบรม "REACH กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
29 ตุลาคม 2552
สถานที่:
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม
REACH in Practice - Practical support for Exporters to Europe (การอบรม สำหรับผู้จะจดทะเบียนตาม REACH )
วันที่ประชุม:
22 - 23 มิถุนายน 2552
สถานที่:
The Tawana Bangkok Hotel
[รายละเอียด]
กำหนดการประชุม (training programme)
อบรมเรื่อง “ CLP กฎหมาย EU ที่ต้องรู้และเข้าใจ ”กฎหมาย C&L ใหม่ของ EU
วันที่ประชุม:
11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 - 16.30 น.
สถานที่:
โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์
[รายละเอียด]
กำหนดการ
Workshop ข้อมูลสารเคมี สิ่งที่การค้าวันนี้ ต้องใช้
วันที่ประชุม:
10 - 11 กันยายน 2552
สถานที่:
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค และกรมวิทยาศาสตร์
[รายละเอียด]
กำหนดการอบรม
อบรม "REACH ข้อควรทราบสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์"
วันที่ประชุม:
25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่:
ห้อง จรัสเมือง 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
[รายละเอียด]
กำหนดการ
แผนที่โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์

 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46003177
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546