สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  SDS ของสารเคมี แตกต่างจาก SDS ของเคมีภัณฑ์ที่มีสารเคมีหลายตัวผสมกันอย่างไร

คำตอบ  SDS ของสารเคมี (substance) ซึ่งเป็นสารเดี่ยวจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารเคมีตัวนั้น ๆ ในขณะที่ SDS ของสารผสม (mixture) ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมสารเคมีหลายตัวเข้าด้วยกัน ข้อมูลคุณสมบัติความเป็นอันตรายที่แสดงจะมิใช่ข้อมูลของสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ แต่จะเป็นข้อมูลของสารผสม ทั้งนี้เพราะการผสมสารเคมีอาจทำให้ความเป็นอันตรายของสารเคมีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องจำแนกความเป็นอันตรายของสารผสมนั้นให้ถูกต้อง 

            โดยทั่วไปแล้วคุณสมบัติความเป็นอันตรายของสารผสม ทั้งทางกายภาพ และอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควรจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่สารผสมนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ได้แนะนำกระบวนการจัดจำแนกประเภทความอันตรายของสารผสมไว้ดังนี้ คือ

            1. หากมีข้อมูลผลการทดสอบของสารผสมที่สมบูรณ์ การจำแนกประเภทสารผสมจะถือเป็นไปตามข้อมูลนั้นเสมอ

            2. หากไม่มีข้อมูลผลการทดสอบของสารผสม ให้พิจารณาหลักการเชื่อมโยง (bridging principles) ที่รวมและอธิบายอยู่ในแต่ละประเภทความเป็นอันตราย เพื่อดูว่าได้อนุญาตให้ทำการจำแนกประเภทของสารผสมหรือไม่

            3. สำหรับประเภทความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากไม่มีข้อมูลผลการทดสอบสำหรับสารผสม และมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถใช้หลักการเชื่อมโยงให้ใช้วิธีการที่ยอมรับได้ตามที่มีการอธิบายไว้ในแต่ละประเภทความเป็นอันตราย เพื่อคาดคะเนความเป็นอันตรายโดยอาศัยข้อมูลที่ทราบเพื่อทำการจำแนกสารผสมดังกล่าว

            เนื่องจากการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารผสมนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets และ หนังสือ การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม


แหล่งอ้างอิง :
ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets. กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.
การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS, United Nation 2003), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2548

 

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Hey, good to find somenoe who agrees with me. GMTA.

โดย:  Saba  [22 มี.ค. 2555 05:02]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น