สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

รถแก๊สทำเสียว(อุบัติเหตุในปักกิ่ง)

ผู้เขียน: อาจารย์นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
หน่วยงาน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่: 14 ต.ค. 2547

     แก๊ส แก๊สโซลีน แก๊สหุ้งต้ม คืออะไร? ต่างกันอย่างไร?

          แก๊ส : หมายถึง ธาตุหรือองค์ประกอบของอุณหภูมิและความดันปกติที่มีสภาพเป็นแก๊ส จับต้องไม่ได้ มีกลิ่นก็ได้ ไม่มีกลิ่นก็ได้  และมีคำจำกัดความย่อยตามประเภทของแก๊ส เช่น แก๊สที่ติดไฟได้ ( flammable gas ) แก๊สเฉื่อย ( inert gas ) หรือแก๊สพิษ ( toxic gas ) เป็นต้น ในต่างประเทศแก๊สอาจหมายถึง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เติมรถยนต์ ซึ่งเป็นการเรียกย่อ ๆ ของคำว่า “ gasoline ”  เท่านั้นจึงอาจพบเห็นปั้มน้ำมันในต่างประเทศใช้ คำว่า “ gas station ” ดังนั้นกรุณาอย่าสับสน

          แก๊สโซลีน : หมายถึง ของเหลวที่มีสารไฮโดรคาร์บอนมากกว่า 500 ชนิดเป็นองค์ประกอบ สามารถให้พลังงานได้สูง เหมาะกับการเผาไหม้ที่ต้องการพลังงานแบบทันที เพราะประกอบด้วยของเหลวหลายอย่างที่ง่ายต่อการกลายเป็นไอ (หรืออีกนัยหนึ่งคือมีจุดเดือดต่ำ) ซึ่งง่ายต่อการเผาไหม้

          องค์ประกอบของแก๊สโซลีนสามารถระบุหยาบ ๆ ได้ดังนี้

          • นอร์มัล – พาราฟินส์ ประมาณ 15% เช่น บิวเทน, เพนเทน  และเฮกเซน เป็นต้น

          • ไอโซ – พาราฟินส์ ประมาณ 30% เช่น 2-เมทิลโพรเพน, 2-เมทิลบิวเทน เป็นต้น

          • ไซโคลพาราฟินส์ ประมาณ 12% เช่น ไฮโซเฮกเซน เป็นต้น

          • อะโรเมติกส์ ประมาณ 35% เช่น เบนซีน, โทลูอีน เป็นต้น

          • โอเลฟินส์ ประมาณ 8% เช่น เพนทีน เป็นต้น

          • ออกซี่จีเนต เช่น MTBE, ETBE และเอทานอล เป็นต้น

          คุณสมบัติขององค์ประกอบแต่ละตัวคือ ต้องเผาไหม้ง่าย หล่อลื่นเครื่องจักรได้  ให้พลังงานมาก  ถ้ามีองค์ประกอบของเบนซีนมากก็จะมีกลิ่นของเบนซีนออกมาให้มาก ทำให้เราเรียกจนติดปากว่า “น้ำมันเบนซีน” ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีเพียงเบนซีนเท่านั้น

          แอลเอ็นจี (LNG) : ย่อมาจาก liquefied natural gas คือ แก๊สธรรมชาติที่มีการบำบัดสารอันตรายบางส่วนออก แต่ยังมีองค์ประกอบหลักคล้ายกับแก๊สธรรมชาติมากที่สุด แบ่งเป็น ชนิดความดันต่ำ มักจะใช้เพื่อการหุงต้ม และให้ความร้อนกับบ้านเรือนในฤดูหนาว (ต่างประเทศ) สำหรับประเทศไทยจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชนิดความดันสูง แก๊สธรรมชาติจะถูกอัดด้วยความดันที่สูงมากจนเรียกว่าเป็น compressed natural gas ใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

              แอลพีจี (LPG) : ย่อมาจาก liquefied petroleum gas ประกอบด้วยโพรเพนอย่างน้อย 55% และบิวเทนน้อยกว่า 45% ในประเทศไทย เรามักเรียกว่า “ แก๊สหุงต้ม ” ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ครัวเรือน ร้านอาหาร อุตสาหกรรมเซรามิกส์และหลอมแก้ว เป็นต้น

              อุบัติเหตุแต่ละครั้ง มักจะทำให้เกิดความเสียหายไม่มากก็น้อย ข้อเขียนนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านบวกคือ ทำให้เกิดการเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การสืบค้นความรู้เพิ่มเติมต่อ ๆ ไป

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:3

แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอันตราควรระวังกันไว้

โดย:  คนดีขอสังคม  [25 ก.พ. 2551 15:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:4

ขอบคุณสำหรับข้อมูล


โดย:  เด็กดี  [30 พ.ย. 2551 22:13]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น