สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
          บริการฝึกอบรมและสัมมนา
 
          หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ให้บริการจัดการฝึกอบรมทั้งแบบภายนอกองค์กร (Public Training) และภายในองค์กร (In house Training) โดยบริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีต่างๆ
 
          หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการ
  1. หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป
  2. หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายด้านสารเคมี
  3. หลักสูตรเกี่ยวกับการจำแนกและติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
  4. หลักสูตรเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)
  5. หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
 
           สนใจสอบถามรายละเอียด
           ติดต่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี
           ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โทรศัพท์ 0 2218 4250-1 โทรสาร 0 2219 2250 อีเมล chemtrack@gmail.com
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293274
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546