สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ค้นหา
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้
 
สามารถใช้ความสามารถของ google ค้นหาข้อมูลทุกส่วนในเว็บนี้ได้โดยระบุคำค้นหา
ค้นหาสารเคมี และผลิตภัณฑ์
  สามารถค้นได้จาก ชื่อสารเคมีและผลิตภัณฑ์   หมายเลข CAS    พิกัดอัตราศุลกากร   และ UN Number โดยผลการค้นหาจะได้ข้อมูลดังนี้
 
รหัสอ้างอิงสากล CAS Number, UN Class, UN Number, UN Guide
พิกัดอัตราศุลกากร
ทะเบียนผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร และ ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
SDS ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
การควบคุมตามกฎหมายไทยที่ประกาศใช้ล่าสุด และการควบคุมตามระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
บทความ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
ค้นหาข้อมูลข่าว/บทความ/ถาม-ตอบ
 
สามารถค้นหาข้อมูลในส่วนของข่าว/บทความ และถามตอบ ซึ่งสามารถระบุหมวดที่ต้องการค้นหาโดนเฉพาะได้
นานาสาระ
บอกข่าวเล่าความ
  ติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสารเคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากข่าว การประชุมสัมมนา และอื่นๆ
เรียนรู้จากข่าว
บทความนำเสนอแง่คิด มุมมอง สาระที่น่ารู้ อันสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมี รวมทั้งข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข่าวเผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไป
พิษภัยใกล้ตัว
‘พิษภัยใกล้ตัว’ เคยเป็นคอลัมน์ของ สกว. ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับประจำวันอาทิตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ใครคือกลุ่มเสี่ยง และจะมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไร
วันนี้ ‘พิษภัยใกล้ตัว’ กลับมาอีกครั้งในรูปแบบคอลัมน์ออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยอาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ และ รศ. สุชาตา ชินะจิตร
เคมีทรรศนะ
รวมบทความ รายงาน และงานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับสาระและข้อคิดเห็นด้านนโยบายการจัดการสารเคมีทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ
สาระเคมีภัณฑ์
บทความที่นำเสนอในหมวดนี้ เป็นเรื่องราวของสาระและข้อความรู้ เกี่ยวกับสารเคมีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย
รวมบทความ รายงาน และงานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย
สารเคมีในอุตสาหกรรม
  กระบวนการและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมพื้นฐานบางประเภท โดยเนื้อหาครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
กฎหมายควรรู้
  รวมเนื้อหากฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสารเคมี ซึ่งประกอบไปด้วย
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534
ระเบียบ REACH
 

เนื้อหาระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม ค.ศ.2006

 
ระเบียบ REACH ฉบับเต็ม
บัญชีรายการสารเคมียกเว้นการจดทะเบียนตามมาตรา 2(7)(a) (Annex IV)
บัญชีรายการสารเคมีที่จำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้
การประชุมและสัมมนา
ปฏิทินการประชุมและสัมมนา
  แสดงรายการประชุมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยเรียงตาม วัน-เวลา ที่จัด
เอกสารการประชุมและสัมมนา
  แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น กำหนดการ รายละเอียด สรุปเนื้อหา เป็นต้น  โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มการประชุม
เอกสารเผยแพร่
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย จากโรงงาน อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
สถานการณ์ระบบข้อมูลสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2548
รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH Update)
รายงานสถิติการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย ประจำปี พ.ศ. 2546 - 2548
สาระและข้อคิดเห็นต่อสมุดปกขาวร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมี และข้อเสนอการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย
เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
ข้อมูลสถิติ
เคมีภัณฑ์อันตราย
กลุ่มที่น่าสนใจ
สารเคมีตามข้อตกลงสากล
ของเสียและวัสดุที่ใช้แล้ว
อุบัติภัยสารเคมี
แผนที่แสดงการกระจายสารเคมีในประเทศไทย
ศัพท์น่ารู้
ชนิดวัตถุอันตราย
REACH คืออะไร
CAS Number
พิกัดอัตราศุลกากร
UN Class
UN Number
Guide Number
SDS & MSDS
GHS
คำย่อเกี่ยวกับค่าเฝ้าระวังในการสัมผัสสาร
ถาม-ตอบ
กระดานถาม-ตอบ
  ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
คำถามที่พบบ่อย
ชุดคำถามที่พบบ่อยจากการรวบรวม สังเคราะห์ คำถามที่มีการตั้งขึ้นในเมนู ถาม-ตอบ
REACH WATCH
ติดตามความเคลื่อนไหวระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
HazMap ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี ประกอบด้วยข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส งานเสี่ยงอันตราย อาชีพ อาการ/ปรากฏการณ์ อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต ซึ่งข้อมูลบางส่วนสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลสารเคมี chemtrack ด้วย ข้อมูลที่เผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีและผู้สนใจทั่วไป

ขบวนการโลกแสนสวย
โซนเรียนรู้เรื่องสารเคมีและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
เครือข่ายฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
สืบค้นครั้งเดียวได้ 6 ฐาน ได้แก่ วิทยานิพนธ์ไทย, ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี, Thai Index Medicus,
องค์ความรู้เกษตรไทย, Chemiebase และวารสาร ศสท.
ผู้จัดทำ
ผู้จัดทำ
ผลงาน
ภารกิจหลัก
Links - แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ทั้งหน่วยงานราชการ  เว็บไซต์ของไทย และต่างประเทศ
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293270
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546