สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี (พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน)
จัดทำโดย
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.
จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมีในแต่ละปี
2.
เหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมี จำแนกตามประเภทวัตถุเคมี
2.1
วัตถุระเบิด/พลุ/ดอกไม้ไฟ
2.2
ก๊าซไวไฟ
2.3
น้ำมันเชื้อเพลิง
2.4
แอมโมเนีย
2.5
ไนโตรเจนเหลว/สารทำความเย็น
2.6
ด่าง
2.7
กรด/ก๊าซพิษจากกรด
2.8
ก๊าซพิษ
2.9
สี/ทินเนอร์/ตัวทำละลาย
2.10
สารเคมีอื่นๆ
2.11
กากของเสีย
3.
เหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมี จำแนกตามประเภทกิจกรรม
3.1
การผลิต
3.2
การขนส่ง
3.3
การเก็บ
3.4
การใช้
3.5
การกำจัดกากของเสีย
3.6
จากห้องปฏิบัติการ
3.7
อื่นๆ
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ

1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800306
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546