สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ทำความรู้จัก Guide Number
2008 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK
2008 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK: A GUIDEBOOK FOR FIRST RESPONDERS DURING THE INITIAL PHASE OF A DANGEROUS GOODS/HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION INCIDENT
Guide Number
คำอธิบาย (อังกฤษ)
คำอธิบาย (ไทย)
MIXED LOAD / UNIDENTIFIED CARGO บรรทุกรวมกัน / สินค้าไม่ระบุประเภท
EXPLOSIVES* - DIVISION 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 OR 1.6; CLASS A OR B วัตถุระเบิด* - กลุ่มย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 หรือ 1.6 ประเภท A หรือ B
FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC (Wet/Desensitized Explosive) ของแข็งไวไฟ - เป็นพิษ (เปียก/ไม่ระเบิดง่าย)
EXPLOSIVES* - DIVISION 1.4; CLASS C วัตถุระเบิด* - กลุ่มย่อย 1.4 ประเภท C
GASES - FLAMMABLE (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - ไวไฟ (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
GASES - FLAMMABLE (Unstable) ก๊าซ - ไวไฟ (ไม่เสถียร)
GASES - TOXIC - FLAMMABLE (Extreme Hazard) ก๊าซ - เป็นพิษ - ไวไฟ (อันตรายมาก)
GASES - FLAMMABLE - CORROSIVE ก๊าซ - ไวไฟ - กัดกร่อน
GASES - TOXIC - FLAMMABLE ก๊าซ - เป็นพิษ - ไวไฟ
GASES - INERT (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - เฉื่อย (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
GASES - INERT ก๊าซ - เฉื่อย
GASES - OXIDIZING (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - อ๊อกซิไดซ์ (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
GASES - TOXIC and/or CORROSIVE ก๊าซ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน
GASES - TOXIC and/or CORROSIVE - OXIDIZING ก๊าซ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน - อ๊อกซิไดซ์
GASES - CORROSIVE ก๊าซ - กัดกร่อน
GASES - COMPRESSED or LIQUEFIED (Including Refrigerant Gases) ก๊าซ - ก๊าซอัด หรือก๊าซเหลว (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
FLAMMABLE LIQUIDS (Polar / Water-Miscible) ของเหลวไวไฟ (มีขั้ว / รวมกับน้ำ)
FLAMMABLE LIQUIDS (Non-Polar / Water-Immiscible) ของเหลวไวไฟ (ไม่มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ)
FLAMMABLE LIQUIDS (Polar / Water-Miscible / Noxious) ของเหลวไวไฟ (มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ/กลิ่นเหม็น)
FLAMMABLE LIQUIDS (Non-Polar / Water-Immiscible / Noxious) ของเหลวไวไฟ (ไม่มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ/กลิ่นเหม็น)
FLAMMABLE LIQUIDS - TOXIC ของเหลวไวไฟ - เป็นพิษ
FLAMMABLE LIQUIDS - CORROSIVE ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน
FLAMMABLE SOLIDS ของแข็งไวไฟ
FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC and/or CORROSIVE ของแข็งไวไฟ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน
SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE สาร - ติดไฟได้เอง
SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE - TOXIC and/or CORROSIVE (Air-Reactive) สาร - ติดไฟได้เอง - เป็นพิษ และ/หรือ กัดกร่อน (มีปฏิกิริยากับอากาศ)
SUBSTANCES - WATER-REACTIVE - CORROSIVE สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ - กัดกร่อน
SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (Emitting Flammable Gases) สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ (ปล่อยก๊าซไวไฟออกมา)
SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (Emitting Flammable and Toxic Gases) สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ (ปล่อยก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ)
OXIDIZERS สารอ๊อกซิไดซ์
OXIDIZERS - TOXIC สารอ๊อกซิไดซ์ - เป็นพิษ
OXIDIZERS - TOXIC (Liquid) สารอ๊อกซิไดซ์ - เป็นพิษ (ของเหลว)
OXIDIZERS (Unstable) สารอ๊อกซิไดซ์  (ไม่เสถียร)
OXIDIZERS (Water-Reactive) สารอ๊อกซิไดซ์  (มีปฏิกิริยากับน้ำ)
ORGANIC PEROXIDES (Heat and Contamination Sensitive) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อนและการปนเปื้อน)
ORGANIC PEROXIDES (Heat, Contamination and Friction Sensitive) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อน การปนเปื้อนและการเสียดสีง่าย )
LITHIUM ION BATTERIES แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไออน
ORGANIC PEROXIDES (Heat and Contamination Sensitive / Temperature Controlled) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อน และการปนเปื้อน / ถูกควบคุมอุณหภูมิ )
SUBSTANCES (Self-Reactive) สาร (ทำปฏิกิริยาได้เอง)
SUBSTANCES (Self-Reactive / Temperature Controlled) สาร (ทำปฏิกิริยาได้เอง / ควบคุมอุณหภูมิ)
SUBSTANCES - TOXIC (Non-combustible) สาร - เป็นพิษ (ไม่ติดไฟ)
SUBSTANCES - TOXIC (Combustible) สาร - เป็นพิษ (ติดไฟ)
SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Combustible) สาร - เป็นพิษ และ/หรือ กัดกร่อน (ติดไฟ)
SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Non-Combustible) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ)
SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Flammable / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไวไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Combustible / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Non-Combustible / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
INFECTIOUS SUBSTANCES สารติดเชื้อ
SUBSTANCES (Irritating) สาร (ระคายเคือง)
HALOGENATED SOLVENTS สารละลายฮาโลเจน
RADIOACTIVE MATERIALS (Low Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำ)
RADIOACTIVE MATERIALS (Low to Moderate Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำถึงระดับกลาง)
RADIOACTIVE MATERIALS (Low to High Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำถึงระดับสูง)
RADIOACTIVE MATERIALS (Special Form / Low to High Level External Radiation) สารกัมมันตรังสี (รูปแบบพิเศษ/รังสีภายนอกระดับต่ำถึงระดับสูง)
RADIOACTIVE MATERIALS (Fissile / Low to High Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (แยกตัวได้/รังสีระดับสูงถึงระดับต่ำ)
RADIOACTIVE MATERIALS - CORROSIVE (Uranium Hexafluoride / Water-Sensitive) สารกัมมันตรังสี -กัดกร่อน (Uranium Hexafluoride/ไวต่อปฏิกิริยากับน้ำ)
FLUORINE (Refrigerated Liquid) ฟลูออรีน(Refrigerated Liquid)
CARBON MONOXIDE (Refrigerated Liquid) คาร์บอนมอนอกไซด์(Refrigerated Liquid)
ALUMINUM (Molten) อลูมิเนียม (หลอมเหลว)
METALS (Powders, Dusts, Shavings, Borings, Turnings, or Cuttings, etc.) โลหะ (ผง ฝุ่น ชี้เลื่อย ฯลฯ)
SUBSTANCES (Low to Moderate Hazard) สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง)
GALLIUM and MERCURY แกลเลียมและปรอท
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293180
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546