สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
          CAS-Number หรือ CAS Registry Number เป็นชุดตัวเลขที่กำหนดโดย Chemical Abstracts Service เพื่อใช้เชื่อมสูตรโครงสร้างกับชื่อดัชนีของ Chemical Abstracts Service กับข้อมูลอื่น
          CAS-Number แต่ละชุดจะหมายถึง สารที่สามารถแสดงสูตรได้ในเชิงอะตอม การจับของอะตอม และโครงสร้าง 3 มิติ
          CAS-Number ประกอบด้วยชุดตัวเลขไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxx-xx-x) ส่วนแรกประกอบด้วยตัวเลข 2-6 หลัก ส่วนที่สองประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่วนสุดท้ายเป็นตัวเลข 1 หลัก ซึ่งใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขทั้งชุดด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง CAS-Number แสดงไว้ใน ตาราง

ตาราง ตัวอย่าง CAS-Number
ชื่อสาร
CAS-Number
1. Xylene
               unspecified isomer
1330-20-7
               m-Xylene
108-38-3
               o-Xylene
95-47-6
               p-Xylene
106-42-3
2. Epinephrine
               d-Epinephrine
150-05-0
                l-Epinephrine
51-43-4
               dl-Epinephrine
329-65-7
               l-Epinephrine hydrochloride
55-31-2
               l-Epinephrine bitartrate
51-42-3
3. Ethylenediaminetetraacetic acid
60-00-4
               Monosodium salt
17421-79-3
               Disodium salt
139-33-3
               Trisodium salt
150-38-9
               Tetrasodium salt
64-02-8
               Sodium salt (unspecified ratio)
7379-28-4
4. Ammonia
               Anhydrous
7664-41-7
               Ammonia 15N-Anhydrous
13767-16-3
5. Borax
               Sodium tetraborate decahydrate
1303-96-4
               Borax pentahydrate
11130-12-4
6. Asbestos  
              Crocidolite
12001-28-4
               Amosite
12172-73-5
               Chrysotile
12001-29-5
                All forms
17068-78-9
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800414
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546