สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Formaldehyde

CAS Number:  50-00-0

EC Number: 200-001-8

2912.11.10 000 Formalin
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 1198 (FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE)
UN Class:  3  (ของเหลวไวไฟ)
UN Sub-Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Guide:  132  (ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน)
UN Number: 2209 (FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  132  (ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน)
UN Number: 3077 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
UN Number: 3082 (ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.)
UN Class:  9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C
Storage Class 3B: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ อยู่ระหว่าง 60 - 93  °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria) ,  สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ,  กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : กรดฟอร์มิก 80 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Formic acid in urine 80 mg/g Cr) เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน (Prior to last shift of workweek); เมทธานอล 15 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Methanol in urine 15 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift), ...
โรคที่เกี่ยวข้อง:  -
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  -
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : กรดฟอร์มิก 80 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Formic acid in urine 80 mg/g Cr) เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน (Prior to last shift of workweek); เมทธานอล 15 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Methanol in urine 15 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift), ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Formaldehyde
CAS No.: 50-00-0
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: -
California OSHA: 8-hour TWA: 0.75 ppm
STEL: 2 ppm
NIOSH: 10-hour TWA: 0.016 ppm
Ceiling: 0.1 ppm [15-min]
ACGIH: 8-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 0.3 ppm
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: 8-hour TWA: 0.1 ppm
Ceiling: 0.2 ppm    8-hour TWA: 0.12 mg/m3
Ceiling: 0.24 mg/m3
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 1 : (ST) 2 ppm    8-hour TWA: 1.2 mg/m3
STEL: 2.5 mg/m3
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 0.75 ppm
STEL: 2 ppm (15 min)
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
Formaldehyde
CAS No.: 50-00-0
ประเทศ ชนิดตัวอย่าง ค่าที่วัด BEI ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ไทย urine Formic acid 80 mg/g Cr Prior to last shift of work week
ไทย urine Methanol 15 mg/L End of shift
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   formaldehyde …%
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H301
เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป (Toxic if swallowed)
H311
เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Toxic in contact with skin)
H331
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
H317
อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction)
H341
มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (Suspected of causing genetic defects)
H350
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H301 เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป
(Toxic if swallowed)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
(Toxic in contact with skin)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
(Toxic if inhaled)
Carc. 1B การก่อมะเร็ง ประเภทย่อย 1B
(Carcinogenicity Category 1B)
H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
(May cause cancer)
Muta. 2 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ประเภทย่อย 2
(Germ cell mutagenicity Category 2)
H341 มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
(Suspected of causing genetic defects)
Skin Corr. 1B การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1B
(Skin corrosion/irritation Categories 1B)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
Skin Sens. 1 การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1
(Skin sensitisers Category 1)
H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
(May cause an allergic skin reaction)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า ATE (Acute toxicity point estimate)
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %
Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %
Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.4 2 เรซิน (resin) เฉพาะที่มีฟีนอล (phenol) หรือฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งเป็นสารตั้งต้น ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก (>2% w/w)
2.1 2 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ปรสิต พืชและสัตว์อื่น
4.1 4 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) ที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น  ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ
5.1 2 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง ยกเว้นที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเรซิน
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Formaldehyde (concentration >=90%) (ฟอร์มัลดิไฮด์ (ความเข้มข้น >= 90%)) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - formaldehyde (ฟอร์มัลดิไฮด์) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.75 ppm
ขีดจำกัดความเข้มข้นสำหรับการสัมผัสในระยะเวเลาสั้นๆ : 2 ppm (15 min)
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
บอกข่าวเล่าความ - 'ดร.นิติภัทร'ปรมาจารย์ปภ. เสียชีวิตหลังดับไฟรง.น้ำหอม..
บอกข่าวเล่าความ - ระวัง!!! สารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก - เมลามีน
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษในบ้าน ตัวการทำเด็กจีนตายปีละ 2 ล้านคน
บอกข่าวเล่าความ - จีนตัดสินประหารกรณีนมผงปนเปื้อนเมลามีน
เรียนรู้จากข่าว - ความหวานปนยาพิษ
บอกข่าวเล่าความ - สธ. รณรงค์อาหารปลอดภัย ต้อนรับตรุษจีน
บอกข่าวเล่าความ - สธ. เผยผลตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร พบผักชีมีสารฆ่าแมลงเพียบ
บอกข่าวเล่าความ - จีนเริ่มโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
บอกข่าวเล่าความ - ญี่ปุ่นหวังใช้พืชพันธุ์ใหม่ช่วยดูดซับก๊าซพิษในบ้าน
เรียนรู้จากข่าว - เมลามีน... เรื่องราวที่ถูกเปิดเผย
บอกข่าวเล่าความ - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมรับทดสอบเมลามีน (Melamine)
เรียนรู้จากข่าว - เมลามีนในนม
บอกข่าวเล่าความ - จีนร้ององค์การอนามัยโลกช่วยรับมือนมผงพิษ
บอกข่าวเล่าความ - นมผงปลอมจากจีน คร่าชีวิตทารกดับ 1 ราย
บอกข่าวเล่าความ - ปลาหิมะปนเปื้อนสารปรอท อันตรายถึงขั้นสมองฝ่อ
บอกข่าวเล่าความ - สารฟอร์มาลีนรั่วไหลที่โรงพยาบาลระยอง
บอกข่าวเล่าความ - บุกจับพ่อค้าแช่น้ำยาฟอร์มาลีนในเนื้อโคและกระบือ
เรียนรู้จากข่าว - ก๊าซคิวมีนรั่ว
สาระเคมีภัณฑ์ - พลาสติกในชีวิตประจำวัน : ตอนที่ 4 โพลีเอทิลีน
บอกข่าวเล่าความ - เจอสารก่อมะเร็งตับในถั่วลิสงและพริกป่น
พิษภัยใกล้ตัว - ฟอร์มาลีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ สารร้ายตัวก่อมะเร็ง