อบรม - “การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)”


Safety Data Sheet (SDS) เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย และส่งออกสินค้าที่มีสารเคมีจำเป็นต้องมีคู่ไปกับสินค้า เพื่อสื่อสารข้อมูลสมบัติและข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่มีสารเคมีดังกล่าว ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว ประเทศไทยเองก็มีกฎหมายบังคับแล้วเช่นกัน