อบรม - แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 1


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วช. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (Node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในเครือข่ายวิจัยภาคกลาง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อนของ วช. และส่งเสริมให้การใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานลูกข่ายลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะ