อบรม - “การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)”

สถานที่: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่: 29 - 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียนต่อคน: 5,600.00 บาท

โครงการจัดอบรม เรื่อง  “การจัดทำเอกสาร SDS”

โดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่จัดอบรม: วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2567

สถานที่จัด:  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน: 5,600 บาท / ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่: 20 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ :   

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้

2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้

3. เพื่อให้สามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS

เนื้อหาการอบรม:

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

- ความเป็นมา

- องค์ประกอบของระบบ GHS

- เอกสารอ้างอิง GHS

2. การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี – Chemical hazards classification –

- ประเภทความเป็นอันตราย

- การจำแนกความเป็นอันตรายและฉลากของสารเคมีตามระบบ GHS

3. การจัดทำ SDS

- SDS คืออะไร มีลักษณะอย่างไร

- แหล่งสืบค้นข้อมูล

4.  ฝึกปฏิบัติการจัดทำ SDS

คณะวิทยากร:

ดร. ขวัญนภัส สรโชติ      ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์  ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนัญญา เพิ่มชาติ          ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วลัยพร มุขสุวรรณ         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการจัดอบรม:  

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 - 30 มกราคม 2567

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2567

ครั้งที่ 4 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2567

กำหนดการอบรม: 

วันที่ หนึ่ง
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียนอบรม
9.00-9.30 น.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
โดย นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ
      หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี
      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
9.30-12.00 น.
การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี – Chemical Hazard Classification
โดย ดร. ขวัญนภัส สรโชติ
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
      ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติ “จำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี”
โดย ดร. ขวัญนภัส สรโชติ, จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ และ ชนัญญา เพิ่มชาติ 

สรุปกิจกรรม


วันที่ สอง
8.30 -9.00 น.
ลงทะเบียนอบรม
9.00-12.00 น.
ทำความรู้จัก Safety Data Sheet (SDS) 
โดย ดร. ขวัญนภัส สรโชติ
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
      ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติ “การจัดทำ SDS”
โดย ดร. ขวัญนภัส สรโชติ, จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ และ ชนัญญา เพิ่มชาติ 

สรุปกิจกรรม