สัมมนาออนไลน์ - กฎหมาย REACH และการปฏิบัติตามทำได้อย่างไร

วันที่: 18 ก.ย. 60 เวลา 15:00 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน: ฟรี!!


REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals) เป็นกฎหมายควบคุมสารเคมีของสภาพยุโรป บังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 แต่ยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย REACH หรือสงสัยว่ากฎหมายนี้คืออะไร หรือเคยได้รับคำถามมากมายจากลูกค้า เช่น

 บริษัทของท่านทำ REACH แล้วหรือยัง

 สินค้าของท่านผ่านตาม REACH หรือไม่

 สารเคมีที่ใช้จดทะเบียนตาม REACH หรือยัง

 สินค้าของท่านมีสารใน Candidate list หรือไม่

สัมมนานี้จะทำให้ท่านทราบและเข้าใจถึงกระบวนการของกฎหมาย REACH และสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างมั่นใจ


หัวข้อบรรยายประกอบด้วย

 ที่มาและหลักการของกฎหมาย REACH

 กระบวนการของกฎหมาย REACH

 การพิจารณาว่าบริษัทหรือสินค้าเกี่ยวข้องกับกฎหมาย REACH ในส่วนใด

 แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย REACH

 แหล่งข้อมูลเพื่อติดตามกฎหมาย REACH


วิทยากร : คุณขวัญนภัส สรโชติ 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายสารเคมี หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย