อบรม - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ครั้งที่ 5

สถานที่: ห้องประชุม 1504/1 ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่: 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 - 15:30 น.

ค่าลงทะเบียน: ฟรี!!


ความเป็นมา

            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้มีนโยบายให้เกิดการจัดการความปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยได้มีการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย หรือ ESPReL 3 ระยะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ 2558 วช. ได้ดำเนินการ “โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับของมหาวิทยาลัยไปจนถึงระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของตนเองด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่ใช้กับมหาวิทยาลัยวิจัย

            ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวไปสู่ระดับประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงเรื่องการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัย วช. จึงได้ประกาศนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่เป็นตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาระบบการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ หรือ ESPReL Checklist ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อนของ วช. และส่งเสริมให้การใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วช. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (Node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในเครือข่ายวิจัยภาคกลาง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1504/1 ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

           1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินงานวิเคราะห์วิจัยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

           2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในด้านการประเมินสถานะความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

            ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีจำนวนประมาณ 50 ท่าน จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่สนใจ


กำหนดการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น.

ณ ห้อง 1504/1 ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08:30 – 09:00 น.            ลงทะเบียน

09:00 – 09:15 น.            กล่าวเปิดการฝึกอบรม

09.30 – 10.00 น.            นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

                                       มาตรการ/เงื่อนไข/แนวทาง ในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยกลไกการจัดสรรทุนวิจัย

                                      โดย      ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

10.00 – 10.30 น             - การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist

                                      - ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL knowledge platform :ENoP)

                                      - ประโยชน์และขอบข่ายการทำงานของโปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent)

                                      - การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระบบ NRMS

                                     โดย      วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            - ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

                                      - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.๒๖๗๗-๒๕๕๘)

                                      - หลักการและความสำคัญของการใช้ ESPReL Checklist ในการประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัย

                                      โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรัตน์ จันทะโร

                                      อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:45 น.            ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม ESPReL Checklist (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5)

                                     โดย     วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

14:45 – 15:00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 15:30 น.           ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม


การลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.chemtrack.org/chemevents/

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560


แผนที่

กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์ (เสียค่าจอดรถ)