อบรม - การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) รอบที่ 3 – SDS Authoring –

สถานที่: ห้อง 803 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

วันที่: 4 - 5 กันยายน 2562 เวลา 08:30 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียนต่อคน: 5,500.00 บาท

หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) – SDS Authoring –

ระยะเวลา: บรรยายและฝึกปฏิบัติรวม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ตารางอบรม :   รอบที่ 3 วันที่ 4-5 กันยายน 2562                       

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน : 5,500 บาท  ** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์ :   

 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้
 • เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้
 • เพื่อให้สามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS

เหมาะสำหรับ: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ส่งออก สารเคมี ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสารเคมี ซึ่งต้องจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

เนื้อหาการอบรม:

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
  • ความเป็นมา
  • องค์ประกอบของระบบ GHS
  • เอกสารอ้างอิง GHS
 • การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี – Chemical hazards classification –
  • ประเภทความเป็นอันตราย
  • การจำแนกความเป็นอันตรายและฉลากของสารเคมีตามระบบ GHS
 • การจัดทำ SDS
  • SDS คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
  • แหล่งสืบค้นข้อมูล
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำ SDS