GUIDE 143 สารอ๊อกซิไดซ์  (ไม่เสถียร)

English

อันตรายที่อาจเกิดได้
ไฟไหม้หรือระเบิด
- อาจระเบิดเนื่องจากการเสียดสี ความร้อน หรือการปนเปื้อน
- สารกลุ่มนี้จะเร่งการเผาไหม้ เมื่อมีไฟไหม้
- อาจติดไฟได้ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน เสื้อผ้า ฯลฯ)
- สารบางประเภทระเบิดเมื่อทำปฏิกิริยากับ ไฮโดรคาร์บอน (เชื้อเพลิง)
- ภาขนะบรรจุอาจระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน
- น้ำจากการดับเพลิงอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด
สุขภาพ
- สารพิษ;  การสูดดม การกลืนกิน หรือสัมผัส (ผิวหนัง,ตา) ไอระเหยของสาร ฝุ่นของสาร หรือสารอาจทำให้บาดเจ็บอย่างรุนแรง ไหม้ หรือตายได้
- ไฟอาจก่อให้เกิดก๊าซที่ระคายเคือง และ/หรือเป็นพิษ
- ไอหรือฝุ่นของสารพิษสะสมอยู่ในที่จำกัด (ใต้ถุน ถัง รถขนส่งสาร ฯลฯ)
- น้ำจากการดับเพลิงหรือน้ำที่ทำให้เจือจาง อาจก่อให้เกิดมลพิษ
ความปลอดภัยในที่สาธารณะ
- โทรศัพท์เรียกทีมฉุกเฉินตามเอกสารการขนส่ง ถ้าเอกสารการขนส่งไม่มีหรือไม่มีการตอบรับ, ตรวจสอบรายนามผู้ใช้โทรศัพท์จากปกหลังด้านใน
- มาตรการป้องกันที่ต้องทำทันทีคือ กั้นเขตบริเวณที่มีการหกรั่วไหลโดยรอบทันทีไม่น้อยกว่า 50 เมตร (150 ฟุต) สำหรับของเหลว และ ไม่น้อยกว่า 25 เมตร (75 ฟุต) สำหรับของแข็ง
- กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก
- อยู่เหนือลม
- ออกห่างจากบริเวณต่ำ
- ระบายอากาศก่อนเข้าบริเวณที่อับ
ชุดป้องกัน
- สวมเครื่องช่วยหายใจที่มีความดันเป็นบวก SCBA
- สวมชุดป้องกันสารเคมีที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตสารเคมี อย่างไรก็ดี ชุดดังกล่าวอาจป้องกันความร้อนเล็กน้อยหรือไม่ป้องกันเลย
- ชุดผจญเพลิงให้การปกป้องในสถานการณ์ไฟไหม้ปกติเท่านั้น มันจะไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีสารเคมีรั่วไหลที่อาจต้องมีการสัมผัสกับสารโดยตรง
การอพยพ
หก
ดูตารางที่ 1 - ระยะเขตอันตรายและเขตควบคุมป้องกัน สำหรับวัสดุที่เน้นสีไว้ สำหรับวัสดุที่ไม่ได้เน้นสี ให้เพิ่มระยะในทิศทางใต้ลม หากจำเป็น ระยะเขตอันตรายต้องเป็นไปตามหลัก "ความปลอดภัยในที่สาธารณะ"
ไฟไหม้
- ถ้าถังก๊าซ รถตู้ หรือรถบรรทุกติดอยู่ในกองเพลิง กั้นเขตรัศมี 800 เมตร (1/2 ไมล์) พร้อมทั้งอพยพออกนอกรัศมี 800 เมตร (1/2 ไมล์)
การระงับอุบัติภัย
ไฟไหม้
ไฟไหม้ขนาดเล็ก
ใช้น้ำ ห้ามใช้สารเคมีแห้งหรือโฟม การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Halon® อาจให้ผลการควบคุมที่จำกัด
ไฟไหม้ขนาดใหญ่
- ฉีดน้ำมาก ๆ จากระยะไกล
- อย่าเคลื่อนย้ายสินค้า หรือพาหนะ ถ้าสินค้าสัมผัสกับความร้อนมาก่อน
- เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากที่เกิดเหตุ ถ้าสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงภัย
- อย่าฉีดน้ำเข้าภายในภาชนะ อาจเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง
ไฟไหม้ ถัง หรือ รถ/รถพ่วง
- หล่อเย็นภาชนะบรรจุ โดยฉีดน้ำปริมาณมาก ๆ จนกว่าเพลิงจะสงบ
- ทำทำนบกั้นน้ำดับเพลิง เพื่อรอการกำจัดต่อไป
- อยู่ให้ห่างจากถังขณะไฟไหม้เสมอ
- กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ ให้ใช้สายฉีดน้ำที่ไม่มีคนถือ หรือใช้หัวที่มีระบบควบคุม หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ถอยออกจากพื้นที่และปล่อยให้เพลิงสงบเอง
หกหรือรั่วไหล
- เก็บสารติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน ฯลฯ) ให้ห่างจากสารที่หกรั่วไหล
- อย่าสัมผัสภาชนะชำรุดหรือสารที่หกรั่วไหล นอกจากจะได้สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อลดการระเหยไอ หรือเปลี่ยนทิศทางทำให้ไอลอยขึ้นไป
- ป้องกันการไหลเข้าทางน้ำ ทางระบายน้ำ ใต้ดิน และพื้นที่ที่จำกัด
การหกรั่วไหลขนาดเล็ก
- ใช้น้ำปริมาณมากล้างบริเวณที่หกรั่วไหล
หกรั่วไหลมาก
- อย่าทำความสะอาดหรือนำไปทิ้ง นอกจากจะทำภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
การปฐมพยาบาล
- เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์
- เรียก 911 หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
- ถ้าผู้ประสบภัยไม่สามารถหายใจเองได้ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ให้อ๊อกซิเจน ถ้าหายใจไม่ออก
- ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออก
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร อาจติดไฟได้เมื่อแห้ง
- กรณีสัมผัสกับสาร ให้รีบล้างผิวหนังและตาด้วยน้ำที่ไหลตลอดเวลาอย่างน้อย 20 นาที
- ดูแลผู้ประสบภัยให้ได้รับความอบอุ่นและไม่ถูกรบกวน
- บอกแพทย์ ว่ามีสารอะไรเกี่ยวข้อง และระมัดระวังป้องกันตนเอง